آژانس مسافرتی امیدان پرواز
شروع تور از 31 خرداد , 1397
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
7 شب گلدن سندز
 مسیر سفر
تهران
    
گلدن سندز
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Holiday Park
b.b
2,790,000 تومان 3,250,000 تومان 1,900,000 تومان 1,600,000 تومان
Bonita
b.b
3,695,000 تومان 4,145,000 تومان 2,695,000 تومان 2,195,000 تومان
Perunika
b.b
3,795,000 تومان 4,495,000 تومان 2,595,000 تومان 2,195,000 تومان
Ambassador
b.b
3,895,000 تومان 4,845,000 تومان 2,745,000 تومان 2,195,000 تومان
Shipka
b.b
3,945,000 تومان 4,845,000 تومان 2,795,000 تومان 2,195,000 تومان
Lilia
b.b
4,445,000 تومان 5,395,000 تومان 2,995,000 تومان 2,195,000 تومان
Central
all
4,495,000 تومان 6,195,000 تومان 3,095,000 تومان 2,195,000 تومان SEA VIEW
Arena Mar
all
4,745,000 تومان 5,495,000 تومان 3,195,000 تومان 2,195,000 تومان
Palm Beach
all
5,095,000 تومان 5,695,000 تومان 3,245,000 تومان 2,195,000 تومان PRIVATE BEACH
Royal
all
5,145,000 تومان 6,545,000 تومان 3,245,000 تومان 2,195,000 تومان
Atlas
u.all
5,145,000 تومان 7,245,000 تومان 3,345,000 تومان 2,195,000 تومان
Admiral
b.b
5,545,000 تومان 7,945,000 تومان 3,495,000 تومان 2,195,000 تومان front sea view
Azalia
u.all
6,195,000 تومان 8,595,000 تومان 3,795,000 تومان 2,195,000 تومان LOCATION:(ST.CONSTANTINE)
Kaliakra Palace
u.all
6,295,000 تومان 8,345,000 تومان 3,745,000 تومان 2,195,000 تومان
Astera
u.all
6,295,000 تومان 8,345,000 تومان 3,745,000 تومان 2,195,000 تومان STD ROOM
Kaliakra Palace
u.all
6,545,000 تومان 8,695,000 تومان 3,845,000 تومان 2,195,000 تومان sea.w
Astera
u.all
6,545,000 تومان 78,595,000 تومان 3,895,000 تومان 2,195,000 تومان lux room
Azalia
u.all
6,595,000 تومان 9,145,000 تومان 4,295,000 تومان 2,195,000 تومان
Melia Grand Hermitage
all
6,895,000 تومان 9,095,000 تومان 4,045,000 تومان 2,195,000 تومان PARK VIEW
Melia Grand Hermitage
all
7,245,000 تومان 9,395,000 تومان 4,145,000 تومان 2,195,000 تومان SIDE sea view
Melia Grand Hermitage
all
8,595,000 تومان 10,745,000 تومان 4,795,000 تومان 2,195,000 تومان LEVEL ROOM
Melia Grand Hermitage
all
9,795,000 تومان 10,445,000 تومان 5,395,000 تومان 2,195,000 تومان LEVEL JUNIOR SUITE
نام هتل Holiday Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perunika
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shipka
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,445,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Arena Mar
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات PRIVATE BEACH
نام هتل Royal
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات front sea view
نام هتل Azalia
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات LOCATION:(ST.CONSTANTINE)
نام هتل Kaliakra Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل Kaliakra Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات sea.w
نام هتل Astera
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 78,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات lux room
نام هتل Azalia
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل Melia Grand Hermitage
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات SIDE sea view
نام هتل Melia Grand Hermitage
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل Melia Grand Hermitage
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,195,000 تومان
توضیحات LEVEL JUNIOR SUITE
گلدن سندز
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 31 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 7 تیر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

برای دریافت فرم ویزای بلغارستان به سایت OMIDANPARVAZ .COM مراجعه کرده و در صفحه اصلی بالای صفحه بخش رزرواسیون آنلاین (فرم مشخصات فردی بلغارستان ) را مشاهده فرمایید و در صورت نیاز امکان دانلود فایل برای شما عزیزان وجود دارد.
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت + 7 شب اقامت + ویزای توریستی + ترانسفر فرودگاهی + راهنمای فارسی زبان + سیم کارت رایگان برای هر اتاق + بیمه + یک گشت شهری همراه با نهار
برای بیمه مسافرین بالای 60 سال 60000 تومان مازاد دریافت خواهد شد. داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 1.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد.
مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار / یک قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی زمینه سفید / تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کانلا دقیق و صحیح / کپی شناسنامه صفحه اول و دوم هر کدام به صورت جداگانه / پرینت حساب سه ماه گذشته / گواهی اشتغال به کار / جواز کسب یا اساسنامه شرکت با ترجمه ( موارد لازم در گواهی اشتغال به کار : نام و نام خانوادگی – شماره گذرنامه – نام شرکت یا موسسه – سمت دقیق – مدت زمان اشتغال به کار در ان شرکت یا موسسه – میزان حقوق دریافتی ماهیانه – مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره ) / کپی از صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 به صورت جداگانه / مشخصات فرد به صورت دقیق و کامل ارسال شود. / کپی ویزاهای لیبل دار پاسپورت / کپی سند ملکی در صورت داشتن مالکیت / اصل پرینت حساب بانکی 6 ماه اخیر با موجودی 100.000.000 ریال به همراه مهر بانک و ذکر نام شخص / اخذ ویزای 10 روز کاری می باشد سپردن ضمانت نامه 2 میلیون برای هر نفر چک شخص ثالث الزامی می باشد.
به علت چارتر بودن پرواز تغییر تاریخ و نام امکان نداشته و در صورت نوشو شدن کل مبلغ بلیط + ویزا + هتل سوخت خواهد شد.
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار بوده و امیدان پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت بلغارستان امیدان پرواز هیچ گونه مسئولیتی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و هزینه های انجام شده دریافت می گردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کدام آتشفشان ها دیرتر فعال می‌شوند؟
نیش پشه ها در سفر؛ راه هایی برای پیشگیری
بهترین زمان سفر به سانتورینی؛ جواهر سفید دریای اژه در یونان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک