تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیدان پرواز
شروع تور از 31 خرداد , 1397
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
7 شب گلدن سندز
 مسیر سفر
تهران
    
گلدن سندز
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ماهان
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Holiday Park
b.b
2,790,000 تومان3,250,000 تومان1,900,000 تومان1,600,000 تومان
Bonita
b.b
3,695,000 تومان4,145,000 تومان2,695,000 تومان2,195,000 تومان
Perunika
b.b
3,795,000 تومان4,495,000 تومان2,595,000 تومان2,195,000 تومان
Ambassador
b.b
3,895,000 تومان4,845,000 تومان2,745,000 تومان2,195,000 تومان
Shipka
b.b
3,945,000 تومان4,845,000 تومان2,795,000 تومان2,195,000 تومان
Lilia
b.b
4,445,000 تومان5,395,000 تومان2,995,000 تومان2,195,000 تومان
Central
all
4,495,000 تومان6,195,000 تومان3,095,000 تومان2,195,000 تومانSEA VIEW
Arena Mar
all
4,745,000 تومان5,495,000 تومان3,195,000 تومان2,195,000 تومان
Palm Beach
all
5,095,000 تومان5,695,000 تومان3,245,000 تومان2,195,000 تومانPRIVATE BEACH
Royal
all
5,145,000 تومان6,545,000 تومان3,245,000 تومان2,195,000 تومان
Atlas
u.all
5,145,000 تومان7,245,000 تومان3,345,000 تومان2,195,000 تومان
Admiral
b.b
5,545,000 تومان7,945,000 تومان3,495,000 تومان2,195,000 تومانfront sea view
Azalia
u.all
6,195,000 تومان8,595,000 تومان3,795,000 تومان2,195,000 تومانLOCATION:(ST.CONSTANTINE)
Kaliakra Palace
u.all
6,295,000 تومان8,345,000 تومان3,745,000 تومان2,195,000 تومان
Astera
u.all
6,295,000 تومان8,345,000 تومان3,745,000 تومان2,195,000 تومانSTD ROOM
Kaliakra Palace
u.all
6,545,000 تومان8,695,000 تومان3,845,000 تومان2,195,000 تومانsea.w
Astera
u.all
6,545,000 تومان78,595,000 تومان3,895,000 تومان2,195,000 تومانlux room
Azalia
u.all
6,595,000 تومان9,145,000 تومان4,295,000 تومان2,195,000 تومان
Melia Grand Hermitage
all
6,895,000 تومان9,095,000 تومان4,045,000 تومان2,195,000 تومانPARK VIEW
Melia Grand Hermitage
all
7,245,000 تومان9,395,000 تومان4,145,000 تومان2,195,000 تومانSIDE sea view
Melia Grand Hermitage
all
8,595,000 تومان10,745,000 تومان4,795,000 تومان2,195,000 تومانLEVEL ROOM
Melia Grand Hermitage
all
9,795,000 تومان10,445,000 تومان5,395,000 تومان2,195,000 تومانLEVEL JUNIOR SUITE
نام هتلHoliday Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتلBonita
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلPerunika
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته4,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmbassador
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته4,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلShipka
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته4,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلLilia
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,445,000 تومان
قیمت 1 تخته5,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلCentral
خدمات هتلall
قیمت دو تخته4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته6,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتSEA VIEW
نام هتلArena Mar
خدمات هتلall
قیمت دو تخته4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته5,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلPalm Beach
خدمات هتلall
قیمت دو تخته5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته5,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتPRIVATE BEACH
نام هتلRoyal
خدمات هتلall
قیمت دو تخته5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته6,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلAtlas
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته7,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلAdmiral
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,545,000 تومان
قیمت 1 تخته7,945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتfront sea view
نام هتلAzalia
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته8,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتLOCATION:(ST.CONSTANTINE)
نام هتلKaliakra Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته8,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلAstera
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته8,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتSTD ROOM
نام هتلKaliakra Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته8,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتsea.w
نام هتلAstera
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته78,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتlux room
نام هتلAzalia
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته9,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتلMelia Grand Hermitage
خدمات هتلall
قیمت دو تخته6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته9,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتPARK VIEW
نام هتلMelia Grand Hermitage
خدمات هتلall
قیمت دو تخته7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته9,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتSIDE sea view
نام هتلMelia Grand Hermitage
خدمات هتلall
قیمت دو تخته8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته10,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتLEVEL ROOM
نام هتلMelia Grand Hermitage
خدمات هتلall
قیمت دو تخته9,795,000 تومان
قیمت 1 تخته10,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال5,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,195,000 تومان
توضیحاتLEVEL JUNIOR SUITE
گلدن سندز
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 31 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 7 تیر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

برای دریافت فرم ویزای بلغارستان به سایت OMIDANPARVAZ .COM مراجعه کرده و در صفحه اصلی بالای صفحه بخش رزرواسیون آنلاین (فرم مشخصات فردی بلغارستان ) را مشاهده فرمایید و در صورت نیاز امکان دانلود فایل برای شما عزیزان وجود دارد.
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت + 7 شب اقامت + ویزای توریستی + ترانسفر فرودگاهی + راهنمای فارسی زبان + سیم کارت رایگان برای هر اتاق + بیمه + یک گشت شهری همراه با نهار
برای بیمه مسافرین بالای 60 سال 60000 تومان مازاد دریافت خواهد شد. داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 1.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد.
مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار / یک قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی زمینه سفید / تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کانلا دقیق و صحیح / کپی شناسنامه صفحه اول و دوم هر کدام به صورت جداگانه / پرینت حساب سه ماه گذشته / گواهی اشتغال به کار / جواز کسب یا اساسنامه شرکت با ترجمه ( موارد لازم در گواهی اشتغال به کار : نام و نام خانوادگی – شماره گذرنامه – نام شرکت یا موسسه – سمت دقیق – مدت زمان اشتغال به کار در ان شرکت یا موسسه – میزان حقوق دریافتی ماهیانه – مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره ) / کپی از صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 به صورت جداگانه / مشخصات فرد به صورت دقیق و کامل ارسال شود. / کپی ویزاهای لیبل دار پاسپورت / کپی سند ملکی در صورت داشتن مالکیت / اصل پرینت حساب بانکی 6 ماه اخیر با موجودی 100.000.000 ریال به همراه مهر بانک و ذکر نام شخص / اخذ ویزای 10 روز کاری می باشد سپردن ضمانت نامه 2 میلیون برای هر نفر چک شخص ثالث الزامی می باشد.
به علت چارتر بودن پرواز تغییر تاریخ و نام امکان نداشته و در صورت نوشو شدن کل مبلغ بلیط + ویزا + هتل سوخت خواهد شد.
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار بوده و امیدان پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت بلغارستان امیدان پرواز هیچ گونه مسئولیتی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و هزینه های انجام شده دریافت می گردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان قشمو قیمت تور گلدن سندز پاییز 97" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
نکاتی درباره بلغارستان که باید بدانید
چگونه گردشگر خوبی باشیم؟
از جشنواره های دیدنی گرجستان بیشتر بدانید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک