5 ساعت رفتینگ در آبهای خروشان ارمندرود.شنا.دایو.اقامت خانه محلی.گشتها 09391884434 – 4931 داخلی 205 آژانس تابان.صادقی