شروع تور از 6 اسفند , 1396
۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
8 شب پاتایا
 مسیر سفر
تهران     پاتایا
 نوع سفر
air   -  عمان ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
S.S Pattaya
b.b
2,300,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Sun Resort
b.b
2,380,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Mp Residence
b.b
2,380,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Wiz
b.b
2,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Mike
b.b
2,580,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Welcome Plaza
b.b
2,580,000 تومان  تومان  تومان  تومان
A One Star
b.b
2,620,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Golden Beach
b.b
2,660,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Markland Boutique
b.b
2,690,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Sunshine One
b.b
2,690,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Sunshine Vista
b.b
2,730,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Sunshine
b.b
2,730,000 تومان  تومان  تومان  تومان sun shine residence
Garden Sea View
b.b
2,930,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Manita Boutique
b.b
2,930,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Centra Avenue
b.b
2,810,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Sandalay Resort
b.b
2,810,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Vogue
b.b
2,810,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Nova Platinum
b.b
3,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Centara Azure
b.b
3,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Tsix5
b.b
3,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Balihai Bay
b.b
3,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Centara
b.b
3,088,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Vista
b.b
3,088,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Imperial Pattaya
b.b
3,088,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Pattaya Sea View
b.b
3,088,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Stay
b.b
3,170,000 تومان  تومان  تومان  تومان
LK President
b.b
3,170,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Long Beach Garden
b.b
3,270,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Zign
b.b
3,400,000 تومان  تومان  تومان  تومان
نام هتل S.S Pattaya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Mp Residence
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Wiz
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Mike
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل A One Star
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Markland Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine One
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Vista
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات sun shine residence
نام هتل Garden Sea View
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Centra Avenue
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Sandalay Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Vogue
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Centara Azure
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Tsix5
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Centara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Vista
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Imperial Pattaya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Stay
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل LK President
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Long Beach Garden
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Zign
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 6 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 14 اسفند , 1396
 مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار، یک قطعه عکس 4*3 ، کپی شناسنامه و کارت ملی، پرینت 1ماهه حساب بانکی با مُهر بانک، آدرس و شغل مسافر.
 خدمات آژانس
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و بین شهری ، بیمه مسافرتی
 توضیحات

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: KEBRIASAFAR@

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین و شماره  ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
سفر به ارمنستان؛ بایدها و نبایدها برای خانم ها
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک