تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین
شروع تور از 6 اسفند , 1396
۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
8 شب پاتایا
 مسیر سفر
تهران
    
پاتایا
 نوع سفر
air   -  عمان ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
S.S Pattaya
b.b
2,300,000 تومان تومان تومان تومان
The Sun Resort
b.b
2,380,000 تومان تومان تومان تومان
Mp Residence
b.b
2,380,000 تومان تومان تومان تومان
Wiz
b.b
2,450,000 تومان تومان تومان تومان
Mike
b.b
2,580,000 تومان تومان تومان تومان
Welcome Plaza
b.b
2,580,000 تومان تومان تومان تومان
A One Star
b.b
2,620,000 تومان تومان تومان تومان
Golden Beach
b.b
2,660,000 تومان تومان تومان تومان
Markland Boutique
b.b
2,690,000 تومان تومان تومان تومان
Sunshine One
b.b
2,690,000 تومان تومان تومان تومان
Sunshine Vista
b.b
2,730,000 تومان تومان تومان تومان
Sunshine
b.b
2,730,000 تومان تومان تومان تومانsun shine residence
Garden Sea View
b.b
2,930,000 تومان تومان تومان تومان
Manita Boutique
b.b
2,930,000 تومان تومان تومان تومان
Centra Avenue
b.b
2,810,000 تومان تومان تومان تومان
Sandalay Resort
b.b
2,810,000 تومان تومان تومان تومان
Vogue
b.b
2,810,000 تومان تومان تومان تومان
Nova Platinum
b.b
3,000,000 تومان تومان تومان تومان
Centara Azure
b.b
3,000,000 تومان تومان تومان تومان
Tsix5
b.b
3,000,000 تومان تومان تومان تومان
Balihai Bay
b.b
3,000,000 تومان تومان تومان تومان
Centara
b.b
3,088,000 تومان تومان تومان تومان
Vista
b.b
3,088,000 تومان تومان تومان تومان
The Imperial Pattaya
b.b
3,088,000 تومان تومان تومان تومان
Pattaya Sea View
b.b
3,088,000 تومان تومان تومان تومان
The Stay
b.b
3,170,000 تومان تومان تومان تومان
LK President
b.b
3,170,000 تومان تومان تومان تومان
Long Beach Garden
b.b
3,270,000 تومان تومان تومان تومان
The Zign
b.b
3,400,000 تومان تومان تومان تومان
نام هتلS.S Pattaya
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلThe Sun Resort
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلMp Residence
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلWiz
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلMike
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلWelcome Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلA One Star
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلGolden Beach
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلMarkland Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلSunshine One
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلSunshine Vista
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلSunshine
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتsun shine residence
نام هتلGarden Sea View
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلManita Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلCentra Avenue
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلSandalay Resort
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلVogue
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلNova Platinum
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلCentara Azure
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلTsix5
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلBalihai Bay
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلCentara
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلVista
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلThe Imperial Pattaya
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلPattaya Sea View
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,088,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلThe Stay
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلLK President
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلLong Beach Garden
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
نام هتلThe Zign
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحات
پاتایا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 6 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 14 اسفند , 1396
 مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار، یک قطعه عکس 4*3 ، کپی شناسنامه و کارت ملی، پرینت 1ماهه حساب بانکی با مُهر بانک، آدرس و شغل مسافر.
 خدمات آژانس
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و بین شهری ، بیمه مسافرتی
 توضیحات

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: KEBRIASAFAR@

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین و شماره  ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور بلغارستان " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
حقایق جالب درباره صومعه گلاتی؛ گرجستان
چهره ای متفاوت از استانبول در عکس هایی رنگارنگ
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک