جمعه 19 شهریور یکروزه
تور ١ روزه درياچه عروس و آبشار دود وزن (تركيبي)
صبحانه منو انتخابي – ناهار جوجه – بيمه – ليدر – وسیله نقلیه توريستي دربست دراختیار
حركت : جمعه ٤ صبح از ميدان آرژانتين
قيمت ٦8٠٠٠ تومان
?تماس با ما : 09391884434 – 4931 داخلی 205 صادقی
@Shistanbulfashion ارتباط با تلگرام
http://telegram.me/NatureOfIranZaminلینک کانال