جمعه 12 شهریور یکروزه
تور ١ روزه درياچه عروس و آبشار دود وزن (تركيبي)
صبحانه منو انتخابي – ناهار جوجه – بيمه – ليدر – اتوبوس توريستي
حركت : جمعه ٤ صبح از ميدان آرژانتين
قيمت ٦8٠٠٠ تومان
?تماس با ما : 09391884434 صادقی