شروع تور از 1 فروردین , 1397
۸۸۵۴۳۴۲۴
5 شب دبی
 مسیر سفر
تهران     دبی
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Ibis Al Rigga
b.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان  تومان 1,990,000 تومان
Ibis Al Barsha
b.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان  تومان 1,990,000 تومان
Sun And Sand Downtown
b.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان 2,750,000 تومان 2,350,000 تومان
Sadaf
b.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان 2,750,000 تومان 2,350,000 تومان
Dorus
b.b
3,020,000 تومان 4,020,000 تومان 2,820,000 تومان 2,420,000 تومان
Ibis Deira City Centre
b.b
2,920,000 تومان 3,850,000 تومان  تومان 1,990,000 تومان
Al Jawhara Gardens
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 2,970,000 تومان 2,350,000 تومان
Marco Polo
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 2,970,000 تومان 2,350,000 تومان
Grand Excelsior Al Barsha
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,070,000 تومان 2,350,000 تومان
Avari
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,070,000 تومان 2,350,000 تومان
Cassells Al Barsha
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,100,000 تومان 2,450,000 تومان
Moscow
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,100,000 تومان 2,450,000 تومان
Emirates Grand
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,040,000 تومان 2,420,000 تومان
Nihal Palace
b.b
3,160,000 تومان 4,320,000 تومان 3,840,000 تومان 1,990,000 تومان
Gloria
b.b
3,340,000 تومان 4,670,000 تومان 3,250,000 تومان 2,270,000 تومان
Radisson Blu Deira Creek
b.b
3,340,000 تومان 4,670,000 تومان 3,170,000 تومان 2,350,000 تومان
Rove City Centre
b.b
3,400,000 تومان 4,800,000 تومان 3,360,000 تومان 2,300,000 تومان
Emirates Grand
b.b
3,400,000 تومان 4,800,000 تومان 3,360,000 تومان 2,300,000 تومان
JW Marriott
b.b
3,600,000 تومان 5,190,000 تومان 3,840,000 تومان 2,490,000 تومان
Carlton Downtown
b.b
3,670,000 تومان 5,330,000 تومان 3,250,000 تومان 2,350,000 تومان
Crowne Plaza
b.b
3,670,000 تومان 5,330,000 تومان 3,250,000 تومان 2,350,000 تومان
Coral Al Barsha
b.b
3,670,000 تومان 5,330,000 تومان 3,250,000 تومان 1,990,000 تومان
The Westin Al Habtoor
b.b
4,230,000 تومان 6,480,000 تومان 3,520,000 تومان 1,990,000 تومان
Taj
b.b
4,460,000 تومان 6,900,000 تومان 3,650,000 تومان 2,490,000 تومان
Fairmont
b.b
4,460,000 تومان 6,900,000 تومان 3,990,000 تومان 2,490,000 تومان
Shangri-La
b.b
4,460,000 تومان 6,900,000 تومان 1,990,000 تومان 1,990,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr
b.b
6,380,000 تومان 1,070,000 تومان 6,190,000 تومان 1,990,000 تومان
نام هتل Ibis Al Rigga
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sand Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Deira City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Jawhara Gardens
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marco Polo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avari
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cassells Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emirates Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gloria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Deira Creek
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rove City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emirates Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Al Habtoor
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taj
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 6 فروردین , 1397
 مدارک لازم
اصل پاسپورت
 خدمات آژانس
خدمات تور: 5شب اقامت، پرواز ایرباس قشم ایر،صبحانه و نهار (طبق برد) ویزای عادی ترانسفر فرودگاهی،بیمه مسافرتی پاسارگاد،لیدر فارسی زبان
 توضیحات

کمیسیون همکار 50.000 تومان

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به شیراز
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک