آژانس مسافرتی وقت سفر
شروع تور از 14 مهر , 1398
02188530457
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
2,860,000 تومان 3,540,000 تومان 2,860,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Istanbul Dedem
b.b
3,070,000 تومان 3,790,000 تومان 3,070,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Trass Hotel
b.b
3,170,000 تومان 3,980,000 تومان 3,100,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Kucuk Prens
b.b
3,220,000 تومان 4,080,000 تومان 3,170,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل New Taksim
b.b
3,290,000 تومان 4,220,000 تومان 3,220,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Pera Rose
b.b
3,360,000 تومان 4,370,000 تومان 3,260,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Alfa Hotel
b.b
3,420,000 تومان 4,460,000 تومان 3,300,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Vizon Hotel
b.b
3,460,000 تومان 4,560,000 تومان 3,360,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
3,550,000 تومان 4,750,000 تومان 3,440,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
3,600,000 تومان 4,850,000 تومان 3,480,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Napolyon
b.b
3,650,000 تومان 4,940,000 تومان 3,550,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
3,790,000 تومان 5,230,000 تومان 3,680,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Riva Hotel Taksim
b.b
3,840,000 تومان 5,330,000 تومان 3,730,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Feronya Hotel
b.b
4,000,000 تومان 5,590,000 تومان 3,880,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
4,050,000 تومان 5,700,000 تومان 3,950,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Nupelda Suites Bomonti
b.b
4,200,000 تومان 6,070,000 تومان 3,980,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
4,250,000 تومان 6,100,000 تومان 4,080,000 تومان 2,180,000 تومان خرید اقساطی
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
4,430,000 تومان 6,500,000 تومان 4,280,000 تومان 2,340,000 تومان خرید اقساطی
هتل Biz Cevahir Hotel
b.b
4,640,000 تومان 6,930,000 تومان 4,380,000 تومان 2,340,000 تومان خرید اقساطی
هتل Titanic Downtown
b.b
4,900,000 تومان 7,460,000 تومان 4,680,000 تومان 2,340,000 تومان خرید اقساطی
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Istanbul Dedem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Trass Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Kucuk Prens
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل New Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Napolyon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Riva Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Nupelda Suites Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,340,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Biz Cevahir Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,340,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,340,000 تومان
توضیحات خرید اقساطی
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 14 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 20 مهر , 1398
 مدارک لازم
تصویر صفحه ی اول گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه / راهنمای فارسی زبان/ بیمه مسافرتی / یک گشت شهری با ناهار ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 توضیحات

برای اطلاع از سایر نرخ هتل ها تماس حاصل نمایید مهم : 1-تورها چارتر وغیر قابل استرداد می باشد. 2-پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد. 3.نرخ نوزاد 450000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی وقت سفر و شماره  02188530457  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور شهریور 98 استانبول " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
غذا های لذیذ آنتالیا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.