آژانس مسافرتی آرشین پرواز
شروع تور از 6 فروردین , 1398
02186026890 - 09127268065
4 شب قشم
 مسیر سفر
تهران
    
قشم
 نوع سفر
هوائی  -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل آزادی
b.b فقط صبحانه
1,780,000 تومان 2,490,000 تومان 1,780,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل آزادی
b.b فقط صبحانه
1,780,000 تومان 2,500,000 تومان 1,780,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 9 فروردین
هتل آزادی
b.b فقط صبحانه
1,820,000 تومان 2,500,000 تومان 1,820,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 10 فروردین
هتل آزادی
b.b فقط صبحانه
1,830,000 تومان 2,550,000 تومان 1,830,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 6 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
1,900,000 تومان 2,910,000 تومان 1,900,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
1,900,000 تومان 2,720,000 تومان 1,900,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 9 فروردین
هتل آزادی
b.b فقط صبحانه
1,910,000 تومان 2,420,000 تومان 1,910,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 11 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
1,940,000 تومان 2,620,000 تومان 1,940,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 10 فروردین
هتل آزادی
b.b فقط صبحانه
2,020,000 تومان 2,650,000 تومان 2,020,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 7 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
2,030,000 تومان 2,860,000 تومان 2,030,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 12 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
2,060,000 تومان 2,900,000 تومان 2,060,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 6 فروردین
هتل آرکا
b.b فقط صبحانه
2,130,000 تومان 3,080,000 تومان 2,130,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 12 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
2,180,000 تومان 2,910,000 تومان 2,180,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 7 فروردین
هتل نخل زرین قشم
b.b فقط صبحانه
2,200,000 تومان 3,020,000 تومان 2,200,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 11 فروردین
هتل آرکا
b.b فقط صبحانه
2,330,000 تومان 3,550,000 تومان 2,450,000 تومان 1,260,000 تومان ویژه 10 فروردین
هتل آرکا
b.b فقط صبحانه
2,370,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 11 فروردین
هتل ارم قشم
b.b فقط صبحانه
2,530,000 تومان 2,920,000 تومان 2,530,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل ارم قشم
b.b فقط صبحانه
2,550,000 تومان 3,980,000 تومان 2,550,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 12 فروردین
هتل آرتا
b.b فقط صبحانه
2,650,000 تومان 4,650,000 تومان 2,650,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 9 فروردین
هتل آرکا
b.b فقط صبحانه
2,650,000 تومان 4,650,000 تومان 2,650,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 6 فروردین
هتل ارم قشم
b.b فقط صبحانه
2,730,000 تومان 4,060,000 تومان 2,730,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 11 فروردین
هتل مجتمع اقامتی فولتون قشم
b.b فقط صبحانه
2,800,000 تومان 4,820,000 تومان 2,800,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 9 فروردین
هتل آتامان
b.b فقط صبحانه
2,810,000 تومان 4,820,000 تومان 2,810,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل ساحلی ساحل طلایی
b.b فقط صبحانه
2,820,000 تومان 4,300,000 تومان 2,820,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل مجتمع اقامتی فولتون قشم
b.b فقط صبحانه
2,820,000 تومان 4,860,000 تومان 2,820,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 10 فروردین
هتل ارم قشم
b.b فقط صبحانه
2,950,000 تومان 4,680,000 تومان 2,950,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل بوتیک ایرمان
b.b فقط صبحانه
2,960,000 تومان 4,780,000 تومان 2,960,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 8 فروردین
هتل بوتیک ایرمان
b.b فقط صبحانه
2,980,000 تومان 4,830,000 تومان 2,980,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 9 فروردین
هتل بوتیک ایرمان
b.b فقط صبحانه
2,980,000 تومان 4,830,000 تومان 2,980,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 12 فروردین
هتل ارم قشم
b.b فقط صبحانه
2,980,000 تومان 4,600,000 تومان 2,980,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 10 فروردین
هتل ارم قشم
b.b فقط صبحانه
2,980,000 تومان 4,630,000 تومان 2,980,000 تومان 1,130,000 تومان ویژه 12 فروردین
نام هتل هتل آزادی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل آزادی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 9 فروردین
نام هتل هتل آزادی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 10 فروردین
نام هتل هتل آزادی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 6 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 9 فروردین
نام هتل هتل آزادی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 11 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 10 فروردین
نام هتل هتل آزادی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 7 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 12 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 6 فروردین
نام هتل هتل آرکا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 12 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 7 فروردین
نام هتل هتل نخل زرین قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 11 فروردین
نام هتل هتل آرکا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,260,000 تومان
توضیحات ویژه 10 فروردین
نام هتل هتل آرکا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 11 فروردین
نام هتل هتل ارم قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل ارم قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 12 فروردین
نام هتل هتل آرتا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 9 فروردین
نام هتل هتل آرکا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 6 فروردین
نام هتل هتل ارم قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 11 فروردین
نام هتل هتل مجتمع اقامتی فولتون قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 9 فروردین
نام هتل هتل آتامان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل ساحلی ساحل طلایی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل مجتمع اقامتی فولتون قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 10 فروردین
نام هتل هتل ارم قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل بوتیک ایرمان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 8 فروردین
نام هتل هتل بوتیک ایرمان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 9 فروردین
نام هتل هتل بوتیک ایرمان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 12 فروردین
نام هتل هتل ارم قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 10 فروردین
نام هتل هتل ارم قشم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,130,000 تومان
توضیحات ویژه 12 فروردین
قشم
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 6 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 14 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 200.000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرشین پرواز و شماره  02186026890 - 09127268065  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو قشم

تور قشم از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.