آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان
شروع تور از 29 اسفند , 1398
02177621388
3 شب قشم
 مسیر سفر
تهران
    
قشم
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر تور
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل دیپلمات قشم
b.b
1,100,000 تومان 770,000 تومان تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,140,000 تومان 1,170,000 تومان 770,000 تومان 29 تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,190,000 تومان 1,120,000 تومان 770,000 تومان 29 تومان
هتل کیمیا 4
b.b
1,370,000 تومان 770,000 تومان 29 تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,340,000 تومان 1,370,000 تومان 800,000 تومان تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,415,000 تومان 1,310,000 تومان 800,000 تومان تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,260,000 تومان 1,290,000 تومان 720,000 تومان تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,330,000 تومان 1,230,000 تومان 720,000 تومان تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,340,000 تومان 1,370,000 تومان 800,000 تومان تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,410,000 تومان 1,310,000 تومان 810,000 تومان تومان
هتل شمس قشم
b.b
1,410,000 تومان 800,000 تومان تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,210,000 تومان 1,230,000 تومان 680,000 تومان تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,280,000 تومان 1,180,000 تومان 680,000 تومان تومان
هتل دیپلمات قشم
b.b
1,100,000 تومان 770,000 تومان تومان
هتل کیمیا 4
b.b
1,350,000 تومان 770,000 تومان تومان
هتل امیر
b.b
1,360,000 تومان 770,000 تومان تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,370,000 تومان 1,270,000 تومان 770,000 تومان تومان
هتل دیپلمات قشم
b.b
1,170,000 تومان 840,000 تومان تومان
هتل آرمان درگهان
b.b
1,250,000 تومان 1,370,000 تومان 840,000 تومان تومان
هتل کیمیا 4
b.b
1,280,000 تومان 840,000 تومان تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,370,000 تومان 1,400,000 تومان 84,000 تومان تومان
هتل کیمیا 4
b.b
1,350,000 تومان 1,270,000 تومان 770,000 تومان تومان
هتل دیپلمات قشم
b.b
1,250,000 تومان 1,250,000 تومان 920,000 تومان 11 تومان
هتل امیر
b.b
1,510,000 تومان 920,000 تومان 11 تومان
هتل کیمیا 4
b.b
1,540,000 تومان 1,440,000 تومان 920,000 تومان 11 تومان
هتل دیپلمات قشم
b.b
1,200,000 تومان 1,200,000 تومان 860,000 تومان 12 تومان
هتل پرشین گلف قشم
b.b
1,400,000 تومان 1,420,000 تومان 860,000 تومان 12 تومان
هتل شمس قشم
b.b
1,440,000 تومان 860,000 تومان 12 تومان
هتل امیر
b.b
1,450,000 تومان 860,000 تومان 12 تومان
هتل بهشت قشم
b.b
1,470,000 تومان 1,370,000 تومان 860,000 تومان 12 تومان
هتل کیمیا 4
b.b
1,500,000 تومان 1,410,000 تومان 860,000 تومان 12 تومان
نام هتل هتل دیپلمات قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیمیا 4
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 29 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,415,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شمس قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دیپلمات قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیمیا 4
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل امیر
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دیپلمات قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرمان درگهان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیمیا 4
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 84,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیمیا 4
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دیپلمات قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 11 تومان
توضیحات
نام هتل هتل امیر
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیمیا 4
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 11 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دیپلمات قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرشین گلف قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شمس قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل امیر
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بهشت قشم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیمیا 4
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12 تومان
توضیحات
قشم
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 15 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اسامی (طبق کارت ملی و شناسنامه) کد ملی ارسال مدارک از طریق تلگرام، ایمیل، فکس و یا پیک انجام می شود. در صورتیکه بلیت و واچرهتل روی تلگرام ارسال شود مسافر نیازی به چاپ مدارک ندارد.
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت (چارتر) اقامت در هتل به همراه صبحانه استقبال گشت
 توضیحات

هزینه نوزاد بیمه هواپیما می باشد ( 240 هزار تومان ) شماره تماس آژانس : 77621388-021------09374802133 پشتیبانی : 09122378507 - (تماس پشتیبانی) امکان رزرو تور با هتلهای آرکا - آرش - مارینا - امیر - دیانا - رخسار - آدینه - آرام - پرشیا - مروارید - آلاله - الوند - سینگو - ریحان - پارک و هتلهای درخواستی شما .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان و شماره  02177621388  تماس حاصل فرمایید .

تور قشم از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور تابستان 98 قشم " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.