تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 23 اسفند , 1396
۰۲۱-۸۶۰۲۷۹۹۰
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران
    
کوالالامپور
 نوع سفر
air   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Sandpiper
b.b
3,270,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Pacific Express
b.b
3,450,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Sandpiper
b.b
3,500,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Ancasa Express
b.b
3,530,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Pacific Express
b.b
3,650,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Sandpiper
b.b
3,700,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Ancasa Express
b.b
3,730,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Pacific Express
b.b
3,850,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Grand Seasons
b.b
3,650,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Royal
b.b
3,700,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Sunway Putra
b.b
3,800,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Grand Seasons
b.b
3,850,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Royal
b.b
3,900,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Swiss Garden Residences
b.b
3,900,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Ancasa Express
b.b
3,930,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Sandpiper
b.b
4,000,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,000,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Concorde
b.b
4,030,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت :23 اسفند
Grand Seasons
b.b
4,050,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Sandpiper
b.b
4,100,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Royal
b.b
4,100,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,100,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Pacific Express
b.b
4,150,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Sandpiper
b.b
4,200,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,200,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Royale Chulan
b.b
4,200,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Ancasa Express
b.b
4,230,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Concorde
b.b
4,230,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Pacific Express
b.b
4,250,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sandpiper
b.b
4,300,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,300,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Ancasa Express
b.b
4,330,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Pacific Express
b.b
4,350,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Grand Seasons
b.b
4,350,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Ancasa Express
b.b
4,430,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Concorde
b.b
4,430,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Royal
b.b
4,400,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Royale Chulan
b.b
4,400,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Grand Seasons
b.b
4,450,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sheraton
b.b
4,450,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:23 اسفند
Pacific Express
b.b
4,450,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Royal
b.b
4,500,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,500,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Ancasa Express
b.b
4,530,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Grand Seasons
b.b
4,550,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Royal
b.b
4,600,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Swiss Garden Residences
b.b
4,600,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,600,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Royale Chulan
b.b
4,600,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Grand Seasons
b.b
4,650,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Sheraton
b.b
4,650,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Royal
b.b
4,700,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,700,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,700,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Concorde
b.b
4,730,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Swiss Garden Residences
b.b
4,800,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,800,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Concorde
b.b
4,830,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sheraton
b.b
4,850,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:25 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,900,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Royale Chulan
b.b
4,900,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Concorde
b.b
4,930,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Royale Chulan
b.b
5,000,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Concorde
b.b
5,030,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Royale Chulan
b.b
5,100,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sheraton
b.b
5,150,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Royale Chulan
b.b
5,200,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
Sheraton
b.b
5,250,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sheraton
b.b
5,350,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sheraton
b.b
5,450,000 تومان تومان تومان تومانتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت :23 اسفند
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلSandpiper
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:23 اسفند
نام هتلPacific Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلAncasa Express
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلGrand Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتلRoyal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلSunway Putra
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:25 اسفند
نام هتلSwiss Garden Residences
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,000,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلConcorde
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتلRoyale Chulan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتلSheraton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاتتاریخ رفت:29 اسفند
کوالالامپور
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 23 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت، ترنسفر رفت و برگشت، اقامت، بیمه، راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد.
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  ۰۲۱-۸۶۰۲۷۹۹۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری بالی " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
جشن رنگ گرجستان
بهترین هتل های ارزان پنانگ؛ مروارید درخشان مالزی
جاذبه‌ های گردشگری محبوب که ناشناخته مانده اند (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک