شروع تور از 23 اسفند , 1396
۰۲۱-۸۶۰۲۷۹۹۰
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران     کوالالامپور
 نوع سفر
air   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Sandpiper
b.b
3,270,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Pacific Express
b.b
3,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Sandpiper
b.b
3,500,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Ancasa Express
b.b
3,530,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Pacific Express
b.b
3,650,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Sandpiper
b.b
3,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Ancasa Express
b.b
3,730,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Pacific Express
b.b
3,850,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Grand Seasons
b.b
3,650,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Royal
b.b
3,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Sunway Putra
b.b
3,800,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Grand Seasons
b.b
3,850,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Royal
b.b
3,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Swiss Garden Residences
b.b
3,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Ancasa Express
b.b
3,930,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Sandpiper
b.b
4,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Concorde
b.b
4,030,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت :23 اسفند
Grand Seasons
b.b
4,050,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Sandpiper
b.b
4,100,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Royal
b.b
4,100,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,100,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Pacific Express
b.b
4,150,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Sandpiper
b.b
4,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Royale Chulan
b.b
4,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Ancasa Express
b.b
4,230,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Concorde
b.b
4,230,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Pacific Express
b.b
4,250,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sandpiper
b.b
4,300,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,300,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Ancasa Express
b.b
4,330,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Pacific Express
b.b
4,350,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Grand Seasons
b.b
4,350,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Ancasa Express
b.b
4,430,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Concorde
b.b
4,430,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Royal
b.b
4,400,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Royale Chulan
b.b
4,400,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Grand Seasons
b.b
4,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sheraton
b.b
4,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:23 اسفند
Pacific Express
b.b
4,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Royal
b.b
4,500,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,500,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Ancasa Express
b.b
4,530,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Grand Seasons
b.b
4,550,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Royal
b.b
4,600,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Swiss Garden Residences
b.b
4,600,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,600,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Royale Chulan
b.b
4,600,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Grand Seasons
b.b
4,650,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Sheraton
b.b
4,650,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
Royal
b.b
4,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Concorde
b.b
4,730,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Swiss Garden Residences
b.b
4,800,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sunway Putra
b.b
4,800,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Concorde
b.b
4,830,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sheraton
b.b
4,850,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:25 اسفند
Swiss Garden Residences
b.b
4,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Royale Chulan
b.b
4,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Concorde
b.b
4,930,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Royale Chulan
b.b
5,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Concorde
b.b
5,030,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Royale Chulan
b.b
5,100,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sheraton
b.b
5,150,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
Royale Chulan
b.b
5,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
Sheraton
b.b
5,250,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
Sheraton
b.b
5,350,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
Sheraton
b.b
5,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت :23 اسفند
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:23 اسفند
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Ancasa Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Grand Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:24 اسفند و 8 فرودین
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:25 اسفند
نام هتل Swiss Garden Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:26 اسفند و 6 فروردین
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:27 اسفند و 1،4،5 فروردین
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:28 اسفند و 2،3 فروردین
نام هتل Sheraton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات تاریخ رفت:29 اسفند
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 23 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت، ترنسفر رفت و برگشت، اقامت، بیمه، راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد.
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  ۰۲۱-۸۶۰۲۷۹۹۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
سفر به ارمنستان؛ بایدها و نبایدها برای خانم ها
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک