آژانس مسافرتی سیف گشت
شروع تور از 3 فروردین , 1398
02188662266
3 شب مشهد
 مسیر سفر
تهران
    
مشهد
 نوع سفر
هوائی  -  ایران ایر تور
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل نگین
f.b صبحانه , نهار , شام
850,000 تومان 850,000 تومان 850,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل پارسه
f.b صبحانه , نهار , شام
880,000 تومان 880,000 تومان 880,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل ارگ
f.b صبحانه , نهار , شام
890,000 تومان 890,000 تومان 890,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل هلیا
f.b صبحانه , نهار , شام
900,000 تومان 900,000 تومان 900,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل گیتی
f.b صبحانه , نهار , شام
910,000 تومان 910,000 تومان 910,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل هفت آسمان
f.b صبحانه , نهار , شام
910,000 تومان 910,000 تومان 910,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل ابریشم
f.b صبحانه , نهار , شام
920,000 تومان 920,000 تومان 920,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل جواهری
f.b صبحانه , نهار , شام
930,000 تومان 930,000 تومان 930,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل ایران
f.b صبحانه , نهار , شام
970,000 تومان 970,000 تومان 970,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل نسیم
f.b صبحانه , نهار , شام
970,000 تومان 970,000 تومان 970,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل دیپلمات
f.b صبحانه , نهار , شام
990,000 تومان 990,000 تومان 990,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل پارمیدا
f.b صبحانه , نهار , شام
1,000,000 تومان 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل سهند
f.b صبحانه , نهار , شام
1,060,000 تومان 1,060,000 تومان 1,060,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل پارسیس مشهد
b.b فقط صبحانه
1,360,000 تومان 1,360,000 تومان 1,360,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل کارن مشهد
f.b صبحانه , نهار , شام
1,360,000 تومان 1,360,000 تومان 1,360,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل کیانا
f.b صبحانه , نهار , شام
1,360,000 تومان 1,360,000 تومان 1,360,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل مشهد
f.b صبحانه , نهار , شام
1,390,000 تومان 1,390,000 تومان 1,390,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
هتل مدینه الرضا مشهد
b.b فقط صبحانه
1,760,000 تومان 1,760,000 تومان 1,760,000 تومان 660,000 تومان |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل نگین
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 850,000 تومان
قیمت 1 تخته 850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل پارسه
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 880,000 تومان
قیمت 1 تخته 880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل ارگ
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 890,000 تومان
قیمت 1 تخته 890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل گیتی
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 910,000 تومان
قیمت 1 تخته 910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل هفت آسمان
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 910,000 تومان
قیمت 1 تخته 910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل ابریشم
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل جواهری
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 930,000 تومان
قیمت 1 تخته 930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 970,000 تومان
قیمت 1 تخته 970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل نسیم
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 970,000 تومان
قیمت 1 تخته 970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل دیپلمات
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 990,000 تومان
قیمت 1 تخته 990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل سهند
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل پارسیس مشهد
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل کارن مشهد
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل کیانا
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل مشهد
خدمات هتل f.b صبحانه , نهار , شام
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
نام هتل هتل مدینه الرضا مشهد
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 660,000 تومان
توضیحات |1️⃣صبحانه | نهار |شام انتخابی 2️⃣ترانسفر انتخابی
مشهد
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 3 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 6 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت اقامت در هتل ترانسفر (انتخابی) بیمه مسافرتی | ☎️ پشتیبانی 09905601860 ☎️ | ☎️ پشتیبانی24ساعته: 09353797766☎️ |
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 200000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
| ☎️ پشتیبانی 09905601860 ☎️ |
☎️ پشتیبانی24ساعته: 09353797766☎️ |

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سیف گشت و شماره  02188662266  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو مشهد

تور مشهد از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.