آژانس مسافرتی پرستو سیر
شروع تور از 24 دی , 1397
02177535544
3 شب مشهد
 مسیر سفر
تهران
    
مشهد
 نوع سفر
هوائی   -  کاسپین
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل زیتون
b.b
480,000 تومان 480,000 تومان 480,000 تومان 420,000 تومان
هتل ارم
b.b
4,800,000 تومان 480,000 تومان 480,000 تومان 420,000 تومان
هتل آپارتمان آلتون مشهد
f.b
540,000 تومان 540,000 تومان 540,000 تومان 420,000 تومان
هتل هلیا
b.b
645,000 تومان 635,000 تومان 645,000 تومان 420,000 تومان
هتل سعدی
f.b
540,000 تومان 540,000 تومان 540,000 تومان 420,000 تومان
هتل آپارتمان سبز طلایی
f.b
555,000 تومان 550,000 تومان 555,000 تومان 420,000 تومان
هتل پارادایس
f.b
585,000 تومان 585,000 تومان 585,000 تومان 420,000 تومان
هتل سراج
f.b
600,000 تومان 585,000 تومان 600,000 تومان 420,000 تومان
هتل فرهاد
f.b
570,000 تومان 570,000 تومان 570,000 تومان 420,000 تومان
هتل آپارتمان گلاره
f.b
630,000 تومان 630,000 تومان 630,000 تومان 420,000 تومان
هتل کارن مشهد
f.b
645,000 تومان 645,000 تومان 645,000 تومان 420,000 تومان
هتل آبشار
f.b
645,000 تومان 625,000 تومان 645,000 تومان 420,000 تومان
هتل آپارتمان آرین مشهد
f.b
660,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان 420,000 تومان
هتل کوثر مشهد
f.b
660,000 تومان 650,000 تومان 660,000 تومان 420,000 تومان
هتل جواهری
f.b
660,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان 420,000 تومان
هتل ابریشم
f.b
615,000 تومان 615,000 تومان 615,000 تومان 420,000 تومان
هتل نسیم
f.b
660,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان 420,000 تومان
هتل منجی
f.b
750,000 تومان 750,000 تومان 750,000 تومان 420,000 تومان
هتل هتل سهند 2
f.b
645,000 تومان 625,000 تومان 645,000 تومان 420,000 تومان
هتل ایران زمین
f.b
780,000 تومان 770,000 تومان 780,000 تومان 420,000 تومان
هتل آپارتمان حیات شرق مشهد
f.b
810,000 تومان 805,000 تومان 810,000 تومان 420,000 تومان
هتل رضویه
b.b
825,000 تومان 825,000 تومان 825,000 تومان 420,000 تومان
هتل کیانا
f.b
870,000 تومان 870,000 تومان 870,000 تومان 420,000 تومان
هتل قصر بین الملل
b.b
900,000 تومان 830,000 تومان 900,000 تومان 420,000 تومان
هتل سی نور
h.b
950,000 تومان 940,000 تومان 950,000 تومان 420,000 تومان
هتل الماس ۲
b.b
990,000 تومان 970,000 تومان 990,000 تومان 420,000 تومان
هتل الماس
f.b
1,050,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان 420,000 تومان
هتل درویشی
b.b
1,125,000 تومان 980,000 تومان 1,125,000 تومان 420,000 تومان
هتل قصر طلایی
b.b
1,125,000 تومان 1,005,000 تومان 1,125,000 تومان 420,000 تومان
نام هتل هتل زیتون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 480,000 تومان
قیمت 1 تخته 480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آلتون مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 540,000 تومان
قیمت 1 تخته 540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 645,000 تومان
قیمت 1 تخته 635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سعدی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 540,000 تومان
قیمت 1 تخته 540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان سبز طلایی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 555,000 تومان
قیمت 1 تخته 550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارادایس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 585,000 تومان
قیمت 1 تخته 585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 585,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سراج
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 600,000 تومان
قیمت 1 تخته 585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فرهاد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 570,000 تومان
قیمت 1 تخته 570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان گلاره
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 630,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارن مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 645,000 تومان
قیمت 1 تخته 645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آبشار
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 645,000 تومان
قیمت 1 تخته 625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آرین مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوثر مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جواهری
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ابریشم
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 615,000 تومان
قیمت 1 تخته 615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 615,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نسیم
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل منجی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل سهند 2
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 645,000 تومان
قیمت 1 تخته 625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران زمین
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 780,000 تومان
قیمت 1 تخته 770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان حیات شرق مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 805,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رضویه
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 825,000 تومان
قیمت 1 تخته 825,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیانا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 870,000 تومان
قیمت 1 تخته 870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قصر بین الملل
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سی نور
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس ۲
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 990,000 تومان
قیمت 1 تخته 970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل درویشی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قصر طلایی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 420,000 تومان
توضیحات
مشهد
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 24 دی , 1397 - تاریخ پایان تور : 1 بهمن , 1397
 مدارک لازم
کارت شناسایی معتبر
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت،3شب و 4روز اقامت همراه با صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)
 توضیحات

جهت هماهنگی ترانسفر یا درخواست تعداد شب های بیشتر با همکاران مربوطه تماس بگیرید. نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرستو سیر و شماره  02177535544  تماس حاصل فرمایید .

تور مشهد از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.