آژانس مسافرتی پرستو سیر
شروع تور از 26 آبان , 1397
02177535544
3 شب مشهد
 مسیر سفر
تهران
    
مشهد
 نوع سفر
هوائی   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل ارم
b.b
500,000 تومان 500,000 تومان 500,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل زیتون
f.b
505,000 تومان 505,000 تومان 505,000 تومان 440,000 تومان
هتل آپارتمان صوفیان
f.b
565,000 تومان 565,000 تومان 565,000 تومان 440,000 تومان
هتل آپارتمان سبز طلایی
f.b
590,000 تومان 590,000 تومان 590,000 تومان 440,000 تومان
هتل مرمر
f.b
590,000 تومان 590,000 تومان 590,000 تومان 440,000 تومان
هتل فرهاد
f.b
600,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان 440,000 تومان
هتل سراج
f.b
600,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان 440,000 تومان
هتل آپارتمان گلاره
f.b
610,000 تومان 610,000 تومان 610,000 تومان 440,000 تومان
هتل کارن مشهد
f.b
610,000 تومان 610,000 تومان 610,000 تومان 440,000 تومان
هتل آپارتمان آرین مشهد
f.b
610,000 تومان 610,000 تومان 610,000 تومان 440,000 تومان
هتل کوثر مشهد
f.b
620,000 تومان 610,000 تومان 620,000 تومان 440,000 تومان
هتل نسیم
f.b
640,000 تومان 640,000 تومان 640,000 تومان 440,000 تومان
هتل پارمیدا
f.b
665,000 تومان 665,000 تومان 665,000 تومان 440,000 تومان
هتل ابریشم
f.b
680,000 تومان 610,000 تومان 680,000 تومان 440,000 تومان
هتل آبشار
f.b
680,000 تومان 680,000 تومان 680,000 تومان 440,000 تومان
هتل جواهری
b.b
690,000 تومان 690,000 تومان 690,000 تومان 440,000 تومان
هتل هلیا
b.b
725,000 تومان 725,000 تومان 725,000 تومان 440,000 تومان
هتل رضویه
f.b
730,000 تومان 730,000 تومان 730,000 تومان 440,000 تومان
هتل سهند
f.b
765,000 تومان 765,000 تومان 765,000 تومان 440,000 تومان
هتل ایران زمین
f.b
795,000 تومان 795,000 تومان 795,000 تومان 440,000 تومان
هتل منجی
f.b
795,000 تومان 795,000 تومان 795,000 تومان 440,000 تومان
هتل الماس ۲
b.b
795,000 تومان 775,000 تومان 795,000 تومان 440,000 تومان
هتل منجی
f.b
795,000 تومان 795,000 تومان 795,000 تومان 440,000 تومان
هتل کیانا
f.b
880,000 تومان 880,000 تومان 880,000 تومان 440,000 تومان
هتل قصر بین الملل
b.b
925,000 تومان 855,000 تومان 925,000 تومان 440,000 تومان
هتل سی نور
h.b
960,000 تومان 960,000 تومان 960,000 تومان 440,000 تومان
هتل الماس
f.b
1,020,000 تومان 1,020,000 تومان 1,020,000 تومان 440,000 تومان
هتل درویشی
b.b
1,140,000 تومان 995,000 تومان 1,140,000 تومان 440,000 تومان
هتل قصر طلایی
b.b
1,150,000 تومان 1,030,000 تومان 1,150,000 تومان 440,000 تومان
نام هتل هتل ارم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 500,000 تومان
قیمت 1 تخته 500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل زیتون
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 505,000 تومان
قیمت 1 تخته 505,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 505,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان صوفیان
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 565,000 تومان
قیمت 1 تخته 565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان سبز طلایی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 590,000 تومان
قیمت 1 تخته 590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مرمر
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 590,000 تومان
قیمت 1 تخته 590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فرهاد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 600,000 تومان
قیمت 1 تخته 600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سراج
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 600,000 تومان
قیمت 1 تخته 600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان گلاره
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 610,000 تومان
قیمت 1 تخته 610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارن مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 610,000 تومان
قیمت 1 تخته 610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آرین مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 610,000 تومان
قیمت 1 تخته 610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوثر مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 620,000 تومان
قیمت 1 تخته 610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نسیم
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 640,000 تومان
قیمت 1 تخته 640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 665,000 تومان
قیمت 1 تخته 665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 665,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ابریشم
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آبشار
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جواهری
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 725,000 تومان
قیمت 1 تخته 725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رضویه
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 730,000 تومان
قیمت 1 تخته 730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سهند
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 765,000 تومان
قیمت 1 تخته 765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 765,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران زمین
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 795,000 تومان
قیمت 1 تخته 795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل منجی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 795,000 تومان
قیمت 1 تخته 795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس ۲
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 795,000 تومان
قیمت 1 تخته 775,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل منجی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 795,000 تومان
قیمت 1 تخته 795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیانا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 880,000 تومان
قیمت 1 تخته 880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قصر بین الملل
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 925,000 تومان
قیمت 1 تخته 855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سی نور
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 960,000 تومان
قیمت 1 تخته 960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل درویشی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قصر طلایی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 440,000 تومان
توضیحات
مشهد
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 26 آبان , 1397 - تاریخ پایان تور : 29 آبان , 1397
 مدارک لازم
کارت شناسایی معتبر
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت،3شب و 4روز اقامت همراه با صبحانه،ناهار،شام
 توضیحات

جهت هماهنگی ترانسفر یا درخواست تعداد شب های بیشتر با همکاران مربوطه تماس بگیرید. نرخ کودک زیر 2سال 120.000 تومان میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرستو سیر و شماره  02177535544  تماس حاصل فرمایید .

تور مشهد از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.