تور یک روزه تخصصی دره زمان حرکت 95/6/12
رفت : ساعت 5 صبح از میدان آرژانتین برگشت : ساعت 11 شب تهران
خدمات : صبحانه و عصرانه , بیمه , لیدر, وسیله نقلیه توریستی
هزینه سفر : 55000 تومان
تماس جهت هماهنگی : 09391884434 – 4931 داخلی 205 صادقی