آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 16 دی , 1398
02188452888
7 شب پوکت
 مسیر سفر
تهران
    
پوکت
 نوع سفر
هوائی  -  SalamAir
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Patong Holiday
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
7,460,000 تومان 8,540,000 تومان 2,440,000 تومان
هتل Patong Heritage
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
7,970,000 تومان 9,540,000 تومان 8,950,000 تومان 2,840,000 تومان
هتل The Natural Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
8,160,000 تومان 9,930,000 تومان 2,840,000 تومان
هتل PJ Patong Resortel
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
8,280,000 تومان 10,140,000 تومان 8,860,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Andatel Patong Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
8,490,000 تومان 10,540,000 تومان 8,880,000 تومان 2,960,000 تومان
هتل Amata Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
8,580,000 تومان 10,740,000 تومان 9,070,000 تومان 2,960,000 تومان
هتل The Marina Phuket Hotel
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
9,090,000 تومان 11,730,000 تومان 9,280,000 تومان 3,180,000 تومان
هتل Sunset Beach Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
9,480,000 تومان 12,520,000 تومان 9,770,000 تومان 3,380,000 تومان
هتل SLEEP WITH ME Hotel
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
9,490,000 تومان 12,530,000 تومان 10,380,000 تومان 3,390,000 تومان
هتل Hyatt Place Phuket Patong
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
9,790,000 تومان 13,120,000 تومان 3,490,000 تومان
هتل Fishermen’s Harbour Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
9,890,000 تومان 13,320,000 تومان 10,670,000 تومان 3,390,000 تومان
هتل The Charm Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,290,000 تومان 14,100,000 تومان 11,170,000 تومان 3,700,000 تومان
هتل Deevana Patong Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,490,000 تومان 14,500,000 تومان 10,390,000 تومان 3,800,000 تومان
هتل The Royal Paradise
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,590,000 تومان 14,700,000 تومان 9,800,000 تومان 3,800,000 تومان
هتل The Lunar Patong
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,600,000 تومان 14,720,000 تومان 10,600,000 تومان 3,810,000 تومان
هتل Deevana Plaza Patong
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,600,000 تومان 14,720,000 تومان 10,600,000 تومان 3,810,000 تومان
هتل Swissotel Resort Kamala Beach
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,700,000 تومان 14,910,000 تومان 11,580,000 تومان 3,910,000 تومان
هتل Crest Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
10,990,000 تومان 15,500,000 تومان 11,680,000 تومان 4,010,000 تومان
هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
11,290,000 تومان 16,090,000 تومان 11,290,000 تومان 4,100,000 تومان
هتل Novotel Phuket Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
11,380,000 تومان 16,280,000 تومان 11,380,000 تومان 4,010,000 تومان
هتل Phuket Graceland Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
11,680,000 تومان 16,870,000 تومان 11,290,000 تومان 4,300,000 تومان
هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
11,870,000 تومان 17,260,000 تومان 11,870,000 تومان 4,200,000 تومان
هتل Diamond Cliff Resort And Spa
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
12,070,000 تومان 17,660,000 تومان 12,850,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Amari Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
13,920,000 تومان 21,370,000 تومان 14,500,000 تومان 4,870,000 تومان
هتل Marriott Resort Merlin Beach
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
15,740,000 تومان 24,950,000 تومان 15,730,000 تومان 5,910,000 تومان
هتل Le Meridien Beach Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
b.b
b.b
b.b
15,740,000 تومان 24,950,000 تومان 15,740,000 تومان 5,510,000 تومان
نام هتل هتل Patong Holiday
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Patong Heritage
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Natural Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل PJ Patong Resortel
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Andatel Patong Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amata Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Marina Phuket Hotel
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunset Beach Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل SLEEP WITH ME Hotel
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Place Phuket Patong
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fishermen’s Harbour Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Charm Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Deevana Patong Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royal Paradise
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Lunar Patong
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Deevana Plaza Patong
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel Resort Kamala Beach
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crest Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Novotel Phuket Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 11,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Phuket Graceland Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 11,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 11,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diamond Cliff Resort And Spa
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amari Phuket
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 13,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 21,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marriott Resort Merlin Beach
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 15,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 24,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Le Meridien Beach Resort
هتل The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra
هتل Hotel Mansingh Jaipur
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 15,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 24,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,510,000 تومان
توضیحات
پوکت
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 دی , 1398 - تاریخ پایان تور : 8 بهمن , 1398
 مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر - اقامت در هتل با صبحانه - ویزای تایلند - ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - گشت شهری - سیم کارت به ازای هر اتاق - *پزواز مستقیم بوده، تنها یک توقف 1:30 در مسقط*
 توضیحات

پکیج بر روی پایینترین نرخ کلاس پروازی بسته شده است . پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 1100000 تومان می باشد . در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد . مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس ندا پرواز هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد. سور شارژ هتل ها باید با کانتر مربوطه چک شود.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو پوکت

تور پوکت از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.