آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 1 فروردین , 1398
02188452888
7 شب پوکت
 مسیر سفر
تهران
    
پوکت
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Sharaya Boutique Hotel Patong
b.b فقط صبحانه
9,950,000 تومان 10,830,000 تومان 9,170,000 تومان
هتل The Natural Resort
b.b فقط صبحانه
10,830,000 تومان 12,790,000 تومان 11,420,000 تومان 9,660,000 تومان
هتل Tri Trang Beach Resort
b.b فقط صبحانه
10,830,000 تومان 12,790,000 تومان 10,930,000 تومان 9,460,000 تومان
هتل Patong Heritage
b.b فقط صبحانه
10,930,000 تومان 12,990,000 تومان 11,420,000 تومان 9,660,000 تومان
هتل Andatel Patong Phuket
b.b فقط صبحانه
10,930,000 تومان 12,990,000 تومان 11,320,000 تومان 9,760,000 تومان
هتل PJ Patong Resortel
b.b فقط صبحانه
11,230,000 تومان 13,580,000 تومان 11,320,000 تومان 9,850,000 تومان
هتل Baumanburi Hotel
b.b فقط صبحانه
11,420,000 تومان 13,970,000 تومان 11,620,000 تومان 9,850,000 تومان
هتل SLEEP WITH ME Hotel
b.b فقط صبحانه
11,440,000 تومان 13,980,000 تومان 12,220,000 تومان 9,970,000 تومان
هتل The Marina Phuket Hotel
b.b فقط صبحانه
11,530,000 تومان 14,180,000 تومان 11,730,000 تومان 9,970,000 تومان
هتل Hyatt Place Phuket Patong
b.b فقط صبحانه
11,630,000 تومان 14,380,000 تومان 10,060,000 تومان
هتل Fishermen’s Harbour Resort
b.b فقط صبحانه
11,740,000 تومان 14,590,000 تومان 12,330,000 تومان 9,980,000 تومان
هتل Sunset Beach Resort
b.b فقط صبحانه
12,320,000 تومان 15,750,000 تومان 12,420,000 تومان 10,260,000 تومان
هتل The Royal Paradise
b.b فقط صبحانه
12,430,000 تومان 15,960,000 تومان 12,430,000 تومان 10,370,000 تومان
هتل The Charm Resort
b.b فقط صبحانه
12,530,000 تومان 16,150,000 تومان 13,310,000 تومان 10,370,000 تومان
هتل Deevana Patong Resort
b.b فقط صبحانه
12,530,000 تومان 16,150,000 تومان 12,820,000 تومان 10,370,000 تومان
هتل The Lunar Patong
b.b فقط صبحانه
13,020,000 تومان 17,130,000 تومان 13,020,000 تومان 10,570,000 تومان
هتل Deevana Plaza Patong
b.b فقط صبحانه
13,020,000 تومان 17,130,000 تومان 13,020,000 تومان 10,570,000 تومان
هتل Swissotel Resort Kamala Beach
b.b فقط صبحانه
13,210,000 تومان 17,530,000 تومان 13,800,000 تومان 10,670,000 تومان
هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
b.b فقط صبحانه
13,600,000 تومان 18,300,000 تومان 13,700,000 تومان 10,860,000 تومان
هتل Novotel Phuket Resort
b.b فقط صبحانه
13,910,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 10,970,000 تومان
هتل Crest Resort
b.b فقط صبحانه
14,000,000 تومان 19,090,000 تومان 14,100,000 تومان 10,960,000 تومان
هتل Diamond Cliff Resort And Spa
b.b فقط صبحانه
14,600,000 تومان 20,280,000 تومان 15,290,000 تومان 11,270,000 تومان
هتل Phuket Graceland Resort
b.b فقط صبحانه
14,800,000 تومان 20,680,000 تومان 14,800,000 تومان 11,270,000 تومان
هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket
b.b فقط صبحانه
14,890,000 تومان 19,700,000 تومان 14,890,000 تومان 10,970,000 تومان
هتل Amari Phuket
b.b فقط صبحانه
17,920,000 تومان 26,930,000 تومان 17,920,000 تومان 12,530,000 تومان
هتل Marriott Resort Merlin Beach
b.b فقط صبحانه
17,930,000 تومان 26,940,000 تومان 17,930,000 تومان 12,540,000 تومان
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
22,630,000 تومان 36,350,000 تومان 22,630,000 تومان 14,400,000 تومان
نام هتل هتل Sharaya Boutique Hotel Patong
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Natural Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tri Trang Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Patong Heritage
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Andatel Patong Phuket
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل PJ Patong Resortel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Baumanburi Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل SLEEP WITH ME Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Marina Phuket Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Place Phuket Patong
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fishermen’s Harbour Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunset Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royal Paradise
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 12,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Charm Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Deevana Patong Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Lunar Patong
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Deevana Plaza Patong
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel Resort Kamala Beach
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 13,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 13,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Novotel Phuket Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crest Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 19,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diamond Cliff Resort And Spa
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 11,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Phuket Graceland Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 11,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 19,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amari Phuket
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marriott Resort Merlin Beach
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 17,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 22,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 36,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 22,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 14,400,000 تومان
توضیحات
پوکت
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 13 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز مستقیم ماهان - اقامت در هتل با صبحانه - ویزای تایلند - ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - گشت شهری - سیم کارت به ازای هر اتاق
 توضیحات

پکیج بر روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده است . پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 1100000 تومان می باشد . در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد . مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس ندا پرواز هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد. سور شارژ هتل توسط کانتر مربوطه چک شده و به پایه نرخی اضافه میشود.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو پوکت

تور پوکت از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.