آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 25 دی , 1398
02188452888
7 شب پوکت
 مسیر سفر
تهران
    
پوکت
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Patong Holiday
b.b
8,190,000 تومان 9,330,000 تومان 6,970,000 تومان
هتل Patong Heritage
b.b
8,720,000 تومان 10,380,000 تومان 9,260,000 تومان 7,390,000 تومان
هتل The Natural Resort
b.b
8,930,000 تومان 10,800,000 تومان 7,390,000 تومان
هتل PJ Patong Resortel
b.b
9,050,000 تومان 11,020,000 تومان 9,170,000 تومان 7,400,000 تومان
هتل Andatel Patong Phuket
b.b
9,270,000 تومان 11,450,000 تومان 9,190,000 تومان 7,530,000 تومان
هتل Amata Resort
b.b
9,370,000 تومان 11,650,000 تومان 9,390,000 تومان 7,530,000 تومان
هتل The Marina Phuket Hotel
b.b
9,900,000 تومان 12,700,000 تومان 9,610,000 تومان 7,750,000 تومان
هتل Sunset Beach Resort
b.b
10,320,000 تومان 13,530,000 تومان 10,130,000 تومان 7,960,000 تومان
هتل SLEEP WITH ME Hotel
b.b
10,340,000 تومان 13,550,000 تومان 10,770,000 تومان 7,970,000 تومان
هتل Hyatt Place Phuket Patong
b.b
10,650,000 تومان 14,170,000 تومان 8,080,000 تومان
هتل Fishermen’s Harbour Resort
b.b
10,750,000 تومان 14,380,000 تومان 11,080,000 تومان 7,970,000 تومان
هتل The Charm Resort
b.b
11,180,000 تومان 15,220,000 تومان 11,610,000 تومان 8,300,000 تومان
هتل Deevana Patong Resort
b.b
11,390,000 تومان 15,640,000 تومان 10,780,000 تومان 8,400,000 تومان
هتل The Royal Paradise
b.b
11,490,000 تومان 15,840,000 تومان 10,160,000 تومان 8,400,000 تومان
هتل The Lunar Patong
b.b
11,500,000 تومان 15,860,000 تومان 11,000,000 تومان 8,420,000 تومان
هتل Deevana Plaza Patong
b.b
11,500,000 تومان 15,860,000 تومان 11,000,000 تومان 8,420,000 تومان
هتل Swissotel Resort Kamala Beach
b.b
11,600,000 تومان 16,060,000 تومان 12,040,000 تومان 8,520,000 تومان
هتل Crest Resort
b.b
11,920,000 تومان 16,690,000 تومان 12,150,000 تومان 8,620,000 تومان
هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
b.b
12,230,000 تومان 17,300,000 تومان 11,730,000 تومان 8,730,000 تومان
هتل Novotel Phuket Resort
b.b
12,330,000 تومان 17,510,000 تومان 11,830,000 تومان 8,620,000 تومان
هتل Phuket Graceland Resort
b.b
12,650,000 تومان 18,140,000 تومان 11,730,000 تومان 8,930,000 تومان
هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket
b.b
12,850,000 تومان 18,550,000 تومان 12,350,000 تومان 8,830,000 تومان
هتل Diamond Cliff Resort And Spa
b.b
13,060,000 تومان 18,970,000 تومان 13,390,000 تومان 9,040,000 تومان
نام هتل هتل Patong Holiday
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Patong Heritage
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Natural Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل PJ Patong Resortel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Andatel Patong Phuket
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amata Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Marina Phuket Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunset Beach Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل SLEEP WITH ME Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Place Phuket Patong
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fishermen’s Harbour Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Charm Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Deevana Patong Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royal Paradise
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Lunar Patong
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Deevana Plaza Patong
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel Resort Kamala Beach
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crest Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Novotel Phuket Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 12,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Phuket Graceland Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 8,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diamond Cliff Resort And Spa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 13,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9,040,000 تومان
توضیحات
پوکت
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 دی , 1398 - تاریخ پایان تور : 3 بهمن , 1398
 مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر - اقامت در هتل با صبحانه - ویزای تایلند - ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - گشت شهری - سیم کارت به ازای هر اتاق - ( در تاریخ 24 آذر پرواز از کوالالامپور به پوکت میرود. )پرواز داخلی کوالا پوکت کوالا
 توضیحات

پکیج بر روی پایینترین نرخ کلاس پروازی بسته شده است . پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 1100000 تومان می باشد . در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد . مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس ندا پرواز هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد. سور شارژ هتل ها باید با کانتر مربوطه چک شود.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو پوکت

تور پوکت از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.