بازدید از جزیره چیوس شهر یونان جزیره سیروس، نافپلیو، کرت و چشمه
گشت شهری آکروپلیس در آتن یونان به همراه پرداخت ورودی ها