آژانس مسافرتی مبین گشت
شروع تور از 25 اسفند , 1398
02122465494
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران
    
کوالالامپور
 نوع سفر
هوایی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Club Dolphin
b.b
6,770,000 تومان 7,740,000 تومان 6,090,000 تومان 5,510,000 تومان
Sandpiper
b.b
6,870,000 تومان 8,130,000 تومان 6,470,000 تومان 5,510,000 تومان
Pacific Express Central Market
b.b
6,870,000 تومان 8,130,000 تومان 6,470,000 تومان 5,510,000 تومان
Arenaa
b.b
6,970,000 تومان 8,320,000 تومان 6,470,000 تومان 5,510,000 تومان
Flamingo by the Lake
b.b
7,060,000 تومان 8,510,000 تومان 6,280,000 تومان 5,510,000 تومان
Cosmo
b.b
7,350,000 تومان 9,090,000 تومان 6,670,000 تومان 5,700,000 تومان
Greystone Boutique
b.b
7,550,000 تومان 9,280,000 تومان 6,670,000 تومان 5,700,000 تومان
Oakwood
b.b
7,740,000 تومان 9,670,000 تومان 7,050,000 تومان 5,800,000 تومان
Tamu
b.b
7,840,000 تومان 10,060,000 تومان 7,440,000 تومان 5,890,000 تومان
Sunway Velocity
b.b
7,930,000 تومان 10,250,000 تومان 5,890,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang
b.b
8,030,000 تومان 10,440,000 تومان 7,340,000 تومان 5,890,000 تومان
Seri Pacific
b.b
8,030,000 تومان 10,440,000 تومان 7,340,000 تومان 5,890,000 تومان
Royal
b.b
8,030,000 تومان 10,440,000 تومان 7,340,000 تومان 5,890,000 تومان
Verdant Hill
b.b
8,030,000 تومان 10,440,000 تومان 5,890,000 تومان
Pacific Regency
b.b
8,130,000 تومان 10,640,000 تومان 7,440,000 تومان 5,990,000 تومان
Ibis
b.b
8,130,000 تومان 10,640,000 تومان 7,340,000 تومان 5,990,000 تومان
Sunway Putra
b.b
8,220,000 تومان 10,830,000 تومان 7,340,000 تومان 5,990,000 تومان
Impiana
b.b
8,420,000 تومان 11,220,000 تومان 7,540,000 تومان 6,090,000 تومان
Dorsett Regency
b.b
8,420,000 تومان 11,220,000 تومان 7,730,000 تومان 6,090,000 تومان
Ramada Suites
b.b
8,420,000 تومان 11,220,000 تومان 7,730,000 تومان 6,090,000 تومان
Concorde
b.b
8,420,000 تومان 11,220,000 تومان 7,730,000 تومان 6,090,000 تومان
Istana
b.b
8,700,000 تومان 11,800,000 تومان 8,110,000 تومان 6,180,000 تومان
Royale Chulan
b.b
8,700,000 تومان 11,800,000 تومان 8,110,000 تومان 6,180,000 تومان
Berjaya Times Square
b.b
8,800,000 تومان 11,990,000 تومان 6,280,000 تومان
Fraser Residence
b.b
8,990,000 تومان 12,380,000 تومان 8,400,000 تومان 6,280,000 تومان
Element
b.b
9,670,000 تومان 13,530,000 تومان 8,790,000 تومان 6,670,000 تومان
Grand Millennium
b.b
9,770,000 تومان 13,920,000 تومان 8,210,000 تومان 6,670,000 تومان
Sheraton Imperial
b.b
9,770,000 تومان 13,920,000 تومان 8,890,000 تومان 6,670,000 تومان
InterContinental
b.b
10,150,000 تومان 14,690,000 تومان 9,270,000 تومان 6,860,000 تومان
Shangri La
b.b
10,250,000 تومان 14,890,000 تومان 6,860,000 تومان
The Westin
b.b
10,250,000 تومان 14,890,000 تومان 9,560,000 تومان 6,860,000 تومان
EQ Hotel
b.b
10,350,000 تومان 15,080,000 تومان 9,470,000 تومان 6,860,000 تومان
Traders
b.b
11,410,000 تومان 17,210,000 تومان 10,530,000 تومان 7,250,000 تومان
JW Marriott
b.b
11,600,000 تومان 17,590,000 تومان 10,720,000 تومان 7,340,000 تومان
Ritz Carlton
b.b
12,180,000 تومان 18,750,000 تومان 11,300,000 تومان 7,630,000 تومان
نام هتل Club Dolphin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Central Market
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arenaa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo by the Lake
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cosmo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Greystone Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Velocity
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seri Pacific
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Verdant Hill
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Regency
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Element
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل EQ Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,630,000 تومان
توضیحات
کوالالامپور
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 22 فروردین , 1399
 مدارک لازم
گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - 7 شب اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - یک گشت رایگان با سیم کارت - لیدر فارسی زبان
 توضیحات

پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری است.
نرخ کودک زیر 2 سال 1.300.000 تومان میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر و آژانس مبین گشت هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
توجه داشته باشید که هتل های مالزی در بدو ورود مالیات را دریافت می کنند و به عهده مسافر است.
مسافران درصورت تماس حتما به کانترهای مربوطه اعلان کنند که پکیج را در سایت پروازیار مشاهده کرده اند.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی مبین گشت و شماره  02122465494  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کوالالامپور

تور کوالالامپور از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.