آژانس مسافرتی خط طلایی آسمان
شروع تور از 31 فروردین , 1398
02144457517
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران
    
کوالالامپور
 نوع سفر
هوایی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Sani
b.b
4,360,000 تومان 6,110,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان
Sandpiper
b.b
4,550,000 تومان 6,110,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان
Pacific Express
b.b
4,550,000 تومان 6,110,000 تومان 3,820,000 تومان 2,980,000 تومان
Cosmo
b.b
5,270,000 تومان 7,230,000 تومان 4,470,000 تومان 3,560,000 تومان
Sunway Velocity
b.b
5,350,000 تومان 7,710,000 تومان 4,780,000 تومان 3,590,000 تومان
Oakwood
b.b
5,420,000 تومان 7,650,000 تومان 3,620,000 تومان
Royal Chulan Bukit Bintang
b.b
5,560,000 تومان 8,100,000 تومان 4,790,000 تومان 3,460,000 تومان
Federal
b.b
5,640,000 تومان 7,960,000 تومان 4,840,000 تومان 3,390,000 تومان
Furama
b.b
5,930,000 تومان 8,540,000 تومان 5,130,000 تومان 3,390,000 تومان
Corus
b.b
6,070,000 تومان 8,830,000 تومان 5,200,000 تومان 3,880,000 تومان
Ramada Suites
b.b
6,070,000 تومان 8,830,000 تومان 5,200,000 تومان 3,460,000 تومان
Dorsett Regency
b.b
6,140,000 تومان 8,970,000 تومان 5,270,000 تومان 3,460,000 تومان
Impiana
b.b
6,140,000 تومان 8,970,000 تومان 3,460,000 تومان
Concorde
b.b
6,290,000 تومان 9,260,000 تومان 5,530,000 تومان 3,460,000 تومان
Istana
b.b
6,510,000 تومان 9,700,000 تومان 5,560,000 تومان
Maya
b.b
6,870,000 تومان 10,420,000 تومان 5,920,000 تومان 3,520,000 تومان
Royale Chulan
b.b
6,940,000 تومان 10,570,000 تومان 6,000,000 تومان 3,530,000 تومان
Pullman
b.b
7,230,000 تومان 11,150,000 تومان 6,290,000 تومان 4,340,000 تومان
Renaissance
b.b
7,230,000 تومان 11,150,000 تومان 6,290,000 تومان 3,680,000 تومان
Grand Millennium
b.b
7,380,000 تومان 11,290,000 تومان 6,500,000 تومان 5,210,000 تومان
InterContinental
b.b
7,880,000 تومان 12,450,000 تومان 6,940,000 تومان 4,110,000 تومان
Sheraton Imperial
b.b
7,960,000 تومان 1,260,000 تومان 7,010,000 تومان 4,110,000 تومان
Westin
b.b
8,250,000 تومان 12,380,000 تومان 7,450,000 تومان 4,750,000 تومان
ShangriLa
b.b
10,060,000 تومان 16,800,000 تومان 9,110,000 تومان 5,470,000 تومان
نام هتل Sani
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cosmo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Velocity
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Chulan Bukit Bintang
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Federal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Corus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Regency
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Maya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل ShangriLa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,470,000 تومان
توضیحات
کوالالامپور
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 31 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 10 خرداد , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی خط طلایی آسمان و شماره  02144457517  تماس حاصل فرمایید .

تور کوالالامپور از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.