آژانس مسافرتی پرستو سیر
شروع تور از 22 شهریور , 1397
۰۲۱۷۷۵۳۵۵۴۴
6 شب کوش آداسی
 مسیر سفر
تهران
    
کوش آداسی
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - معراج
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Santur
b.b
4,090,000 تومان 4,690,000 تومان 3,390,000 تومان 2,290,000 تومان
Dabaklar
h.b
4,190,000 تومان 4,890,000 تومان 3,390,000 تومان 2,290,000 تومان
Prestige
all
4,290,000 تومان 4,990,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
Ayma
h.b
4,490,000 تومان 5,190,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
La Santa Maria
all
4,690,000 تومان 5,690,000 تومان 3,690,000 تومان 2,290,000 تومان
Flora Suites
all
4,990,000 تومان 5,990,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
Belmare
all
5,190,000 تومان 6,490,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
The Panorama Hill
all
5,590,000 تومان 6,990,000 تومان 4,190,000 تومان 2,290,000 تومان
Blue Vista Hill
all
5,890,000 تومان 7,390,000 تومان 4,290,000 تومان 2,290,000 تومان
Alkoclar Adakule
all
6,490,000 تومان 9,490,000 تومان 4,590,000 تومان 2,290,000 تومان
Palm Wings
u.all
6,990,000 تومان 9,190,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
Fantasia Deluxe
all
6,990,000 تومان 9,190,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
Ramada Resort
all
7,090,000 تومان 9,290,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
Labranda Ephesus Princess
all
7,290,000 تومان 9,590,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان CLUB
Labranda Ephesus Princess
all
7,590,000 تومان 9,990,000 تومان 5,190,000 تومان 2,290,000 تومان MAIN
Pine Bay Holiday Resort
all
7,590,000 تومان 10,490,000 تومان 5,190,000 تومان 2,290,000 تومان MAIN
Pine Bay Holiday Resort
all
7,890,000 تومان 10,890,000 تومان 5,290,000 تومان 2,290,000 تومان SEA VIEW
Palm Wings Ephesus
u.all
7,890,000 تومان 10,590,000 تومان 5,290,000 تومان 2,290,000 تومان
Le Bleu
u.all
7,890,000 تومان 10,390,000 تومان 5,290,000 تومان 2,290,000 تومان SEA VIEW
Korumar Ephesus
u.all
9,690,000 تومان 13,090,000 تومان 6,190,000 تومان 2,290,000 تومان
aqua fantasy aqupark
all
9,690,000 تومان 13,090,000 تومان 6,190,000 تومان 2,290,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace
u.all
11,890,000 تومان 16,490,000 تومان 7,290,000 تومان 2,290,000 تومان
نام هتل Santur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Prestige
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayma
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Santa Maria
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flora Suites
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Panorama Hill
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Vista Hill
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alkoclar Adakule
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Deluxe
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات CLUB
نام هتل Labranda Ephesus Princess
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات MAIN
نام هتل Pine Bay Holiday Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات MAIN
نام هتل Pine Bay Holiday Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Palm Wings Ephesus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Bleu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Korumar Ephesus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل aqua fantasy aqupark
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
کوش آداسی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 شهریور , 1397 - تاریخ پایان تور : 30 شهریور , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با خدمات All INCLUSIVE
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
 توضیحات

شماره تماس جهت پشتیبانی 09120404852

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرستو سیر و شماره  ۰۲۱۷۷۵۳۵۵۴۴  تماس حاصل فرمایید .

تور کوش آداسی از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور کوش آداسی تابستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.