آژانس مسافرتی اسطوره بیستون
شروع تور از 22 تیر , 1398
02142261
6 شب کوش آداسی
 مسیر سفر
تهران
    
کوش آداسی
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gold Apart
b.b
3,440,000 تومان 4,600,000 تومان 3,200,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Uslan Hotel Kusadasi
b.b
4,480,000 تومان 5,680,000 تومان 3,480,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل lambiance
all
4,850,000 تومان 6,250,000 تومان 3,500,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Sea Pearla
all
5,890,000 تومان 7,650,000 تومان 3,580,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Blue Vista Hill Hotel
all
5,950,000 تومان 7,950,000 تومان 3,680,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Blue Vista Hill Hotel
all
6,540,000 تومان 8,580,000 تومان 3,750,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Ladonia Adakule
u.all
7,100,000 تومان 9,400,000 تومان 3,850,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Aria Claros Beach and Resort Carpe Diem
all
7,750,000 تومان 10,200,000 تومان 3,950,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Aria Claros Beach and Resort Carpe Diem
all
7,950,000 تومان 11,100,000 تومان 4,150,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Sealight Resort
u.all
8,650,000 تومان 12,300,000 تومان 4,580,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Le Bleu Hotel
u.all
8,750,000 تومان 11,700,000 تومان 4,650,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Ramada Resort Kusadasi
all
8,850,000 تومان 11,990,000 تومان 4,700,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Le Bleu Hotel
u.all
8,990,000 تومان 12,150,000 تومان 4,750,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Ramada Resort Kusadasi
all
9,580,000 تومان 12,400,000 تومان 4,850,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Infınıty by Yelken
u.all
9,650,000 تومان 13,100,000 تومان 5,150,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Infınıty by Yelken
u.all
9,850,000 تومان 13,990,000 تومان 5,350,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Pine Bay Holiday Resort
all
9,900,000 تومان 17,200,000 تومان 5,450,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Pine Bay Holiday Resort
all
10,100,000 تومان 17,500,000 تومان 5,650,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Amara Sealight Elite
u.all
10,580,000 تومان 16,200,000 تومان 5,750,000 تومان 2,590,000 تومان
هتل Aqua Fantasy Aquapark
all
10,750,000 تومان 14,990,000 تومان 5,890,000 تومان 2,590,000 تومان
نام هتل هتل Gold Apart
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Uslan Hotel Kusadasi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل lambiance
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sea Pearla
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blue Vista Hill Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blue Vista Hill Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ladonia Adakule
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aria Claros Beach and Resort Carpe Diem
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aria Claros Beach and Resort Carpe Diem
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sealight Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Le Bleu Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Kusadasi
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Le Bleu Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Kusadasi
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Infınıty by Yelken
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Infınıty by Yelken
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pine Bay Holiday Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pine Bay Holiday Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Sealight Elite
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aqua Fantasy Aquapark
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,590,000 تومان
توضیحات
کوش آداسی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 تیر , 1398 - تاریخ پایان تور : 30 تیر , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 580000 تومان می باشد. با توجه به نوسانات پرداخت 80 درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02142261 تماس حاصل فرمایید(در ساعات غیر اداری با شماره 09024040761 تماس حاصل فرمایید)

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اسطوره بیستون و شماره  02142261  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کوش آداسی

تور کوش آداسی از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری کوش آداسی پاییز ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
3 شب تور رویایی در استانبول
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.