آژانس مسافرتی فرجام پرواز کیان
شروع تور از 2 آذر , 1399
02171028 - 09397474404
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  تابان تابان تابان تابان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
پانیذ

895,000 تومان 1,160,000 تومان 895,000 تومان 680,000 تومان .
سان رایز

920,000 تومان 1,180,000 تومان 920,000 تومان 680,000 تومان .
گلدیس

960,000 تومان 1,280,000 تومان 960,000 تومان 680,000 تومان .
سوئیت ارم کیش

1,000,000 تومان 1,280,000 تومان 1,000,000 تومان 680,000 تومان .
سیمرغ

1,000,000 تومان 1,340,000 تومان 1,000,000 تومان 680,000 تومان .
هلیا

1,000,000 تومان 1,340,000 تومان 1,000,000 تومان 680,000 تومان .
سارا

1,010,000 تومان 1,370,000 تومان 1,010,000 تومان 680,000 تومان .
جام جم

1,020,000 تومان 1,390,000 تومان 1,020,000 تومان 680,000 تومان .
شایلی

1,045,000 تومان 1,445,000 تومان 1,045,000 تومان 680,000 تومان .
پارسیان

1,075,000 تومان 1,500,000 تومان 1,075,000 تومان 680,000 تومان .
ارم کیش

1,140,000 تومان 1,560,000 تومان 1,140,000 تومان 680,000 تومان .
گامبرون

1,200,000 تومان 1,740,000 تومان 1,200,000 تومان 680,000 تومان .
فلامینگو

1,260,000 تومان 1,880,000 تومان 1,260,000 تومان 680,000 تومان ویلایی
پارمیس کیش

1,340,000 تومان 1,990,000 تومان 1,340,000 تومان 680,000 تومان .
لیلیوم

1,450,000 تومان 2,240,000 تومان 1,450,000 تومان 680,000 تومان .
بین المللی

1,460,000 تومان 2,250,000 تومان 1,460,000 تومان 680,000 تومان .
شایگان کیش

1,460,000 تومان 2,250,000 تومان 1,460,000 تومان 680,000 تومان ویلایی
پانوراما

1,595,000 تومان 2,520,000 تومان 1,595,000 تومان 680,000 تومان .
شایان کیش

1,640,000 تومان 2,600,000 تومان 1,640,000 تومان 680,000 تومان سویئت ساحلی
داریوش

2,720,000 تومان 2,720,000 تومان 680,000 تومان لوکس رو به باغ
مارینا پارک

3,390,000 تومان 3,390,000 تومان 680,000 تومان .
نام هتل پانیذ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 895,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سان رایز
خدمات هتل
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گلدیس
خدمات هتل
قیمت دو تخته 960,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سیمرغ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هلیا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سارا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل جام جم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل شایلی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارسیان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,075,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,075,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گامبرون
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل فلامینگو
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل پارمیس کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل لیلیوم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل بین المللی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل شایگان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل پانوراما
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل شایان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات سویئت ساحلی
نام هتل داریوش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات لوکس رو به باغ
نام هتل مارینا پارک
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 2 آذر , 1399 - تاریخ پایان تور : 12 آذر , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 200000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی فرجام پرواز کیان و شماره  02171028 - 09397474404  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور زمستان ۹۹ کیش " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.