آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 30 مهر , 1399
02188895096 - 09123055521
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  تابان تابان زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
خاتم

1,290,000 تومان 1,515,000 تومان 1,280,000 تومان 1,115,000 تومان .
پانیذ

1,330,000 تومان 1,570,000 تومان 1,320,000 تومان 1,115,000 تومان .
سیمرغ

1,480,000 تومان 1,840,000 تومان 1,470,000 تومان 1,115,000 تومان .
تعطیلات

1,510,000 تومان 1,890,000 تومان 1,500,000 تومان 1,115,000 تومان .
سوئیت ارم کیش

1,530,000 تومان 1,855,000 تومان 1,520,000 تومان 1,115,000 تومان
لوتوس لاله سابق

1,540,000 تومان 1,970,000 تومان 1,530,000 تومان 1,115,000 تومان .
گراند

1,550,000 تومان 1,990,000 تومان 1,540,000 تومان 1,115,000 تومان .
هلیا

1,595,000 تومان 2,025,000 تومان 1,590,000 تومان 1,115,000 تومان .
آریان

1,640,000 تومان 2,140,000 تومان 1,630,000 تومان 1,115,000 تومان .
پارمیدا

1,650,000 تومان 2,095,000 تومان 1,640,000 تومان 1,115,000 تومان
پارسیان

1,690,000 تومان 2,240,000 تومان 1,680,000 تومان 1,115,000 تومان .
ارم کیش

1,720,000 تومان 2,270,000 تومان 1,700,000 تومان 1,115,000 تومان .
گامبرون

1,885,000 تومان 2,625,000 تومان 1,880,000 تومان 1,115,000 تومان صبحانه+نهار
سورینت مریم

1,895,000 تومان 2,615,000 تومان 1,880,000 تومان 1,115,000 تومان .
بین المللی

2,610,000 تومان 3,340,000 تومان 2,610,000 تومان 1,115,000 تومان
لیلیوم

2,705,000 تومان 3,545,000 تومان 2,705,000 تومان 1,115,000 تومان .
کوروش

2,855,000 تومان 3,820,000 تومان 2,855,000 تومان 1,115,000 تومان .
ایران

2,905,000 تومان 3,940,000 تومان 2,905,000 تومان 1,115,000 تومان .
پانوراما

2,940,000 تومان 4,005,000 تومان 2,940,000 تومان 1,115,000 تومان .
ویدا

2,995,000 تومان 4,095,000 تومان 2,995,000 تومان 1,115,000 تومان .
داریوش

3,790,000 تومان 5,685,000 تومان 3,790,000 تومان 1,115,000 تومان .
مارینا پارک

4,795,000 تومان 7,705,000 تومان 4,795,000 تومان 1,115,000 تومان صبحانه+نهار
نام هتل خاتم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پانیذ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سیمرغ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل تعطیلات
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گراند
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هلیا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل آریان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارمیدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گامبرون
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,885,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات صبحانه+نهار
نام هتل سورینت مریم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل بین المللی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,705,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,705,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل کوروش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ایران
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,905,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,905,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پانوراما
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ویدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل داریوش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,685,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات .
نام هتل مارینا پارک
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,705,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,115,000 تومان
توضیحات صبحانه+نهار
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 30 مهر , 1399 - تاریخ پایان تور : 4 آبان , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی گشت جزیره رایگان سینما ۷بعدی رایگان ورودی سافاری رایگان ورودی رستوران موزیکال رایگان تخفیفات گردشگری و تفریحات دریایی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر هتل ها می توانید با 02188895096 در تماس باشید
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 490/000 تومان می باشد.
در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09123055521 تماس حاصل نمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096 - 09123055521  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور کیش آبان 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.