آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۸۷۷۱۰
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
صدف
h.b
1,075,000 تومان  تومان 1,075,000 تومان 400,000 تومان ویژه 25 به 28
صدف
h.b
1,075,000 تومان  تومان 1,075,000 تومان 400,000 تومان ویژه 26 به 29
صدف
h.b
1,370,000 تومان  تومان 1,370,000 تومان 400,000 تومان ویژه 27 به 1
صدف
h.b
1,900,000 تومان  تومان 1,900,000 تومان 650,000 تومان ویژه 28 به 2
صدف
h.b
1,900,000 تومان  تومان 1,900,000 تومان 650,000 تومان ویژه 29 به 3
صدف
h.b
1,900,000 تومان  تومان 1,900,000 تومان 650,000 تومان ویژه 1 به 4
صدف
h.b
1,900,000 تومان  تومان 1,900,000 تومان 650,000 تومان ویژه 2 به 5
صدف
h.b
1,900,000 تومان  تومان 1,900,000 تومان 650,000 تومان ویژه 3 به 6
صدف
h.b
1,750,000 تومان  تومان 1,750,000 تومان 550,000 تومان ویژه 4 به 7
صدف
h.b
1,750,000 تومان  تومان 1,750,000 تومان 550,000 تومان ویژه 5 به 8
صدف
h.b
1,650,000 تومان  تومان 1,650,000 تومان 550,000 تومان ویژه 6 به 9
صدف
h.b
1,650,000 تومان  تومان 1,650,000 تومان 550,000 تومان ویژه 7 به 10
صدف
h.b
1,650,000 تومان  تومان 1,650,000 تومان 550,000 تومان ویژه 8 به 11
صدف
h.b
1,650,000 تومان  تومان 1,650,000 تومان 550,000 تومان ویژه 9 به 12
صدف
h.b
1,650,000 تومان  تومان 1,650,000 تومان 550,000 تومان ویژه 10 به 13
صدف
h.b
1,525,000 تومان  تومان 1,525,000 تومان 550,000 تومان ویژه 11 به 14
صدف
h.b
1,125,000 تومان  تومان 1,125,000 تومان 450,000 تومان ویژه 12 به 15
صدف
h.b
1,125,000 تومان  تومان 1,125,000 تومان 450,000 تومان ویژه 13 به 16
صدف
h.b
1,125,000 تومان  تومان 1,125,000 تومان 450,000 تومان ویژه 14 به 17
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,075,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,075,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 400,000 تومان
توضیحات ویژه 25 به 28
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,075,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,075,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 400,000 تومان
توضیحات ویژه 26 به 29
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 400,000 تومان
توضیحات ویژه 27 به 1
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 650,000 تومان
توضیحات ویژه 28 به 2
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 650,000 تومان
توضیحات ویژه 29 به 3
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 650,000 تومان
توضیحات ویژه 1 به 4
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 650,000 تومان
توضیحات ویژه 2 به 5
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 650,000 تومان
توضیحات ویژه 3 به 6
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 4 به 7
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 5 به 8
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 6 به 9
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 7 به 10
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 8 به 11
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 9 به 12
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 10 به 13
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,525,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 550,000 تومان
توضیحات ویژه 11 به 14
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 450,000 تومان
توضیحات ویژه 12 به 15
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 450,000 تومان
توضیحات ویژه 13 به 16
نام هتل صدف
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 450,000 تومان
توضیحات ویژه 14 به 17
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 17 فروردین , 1397
 مدارک لازم
کارت شناسایی معتبر
 خدمات آژانس
خدمات: بلیط رفت و برگشت با زاگرس - اقامت - استقبال فرودگاهی - صبحانه بوفه- نهار بوفه - همرا با سرویس چای داخل اتاق و یک گشت جزیره رایگان
 توضیحات

- در صورت درخواست تور 6 شب ، قیمت دو تاریخ با هم جمع شده و مبلغ200.000 تومان از جمع دو تور کسر می گردد.
- نرخ کودک زیر2 سال 120.00 تومان و 2 تا 5 سال مطابق جدول تور و بدون کمیسیون می باشد.
- کلیه درخواست ها باید تا 72 ساعت تسویه کامل گردد ، در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد.
- در صورت درخواست پرواز ماهان 200.000 تومان به مبلغ تور اضافه می گردد.
- ساعت تحویل اتاق 14:00 و تخلیه 12:00 ظهر می باشد.
-کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
راهنمای سفر به کمبریج، انگلستان
رستوران های نیس، شهر ساحلی فرانسه
فیلم ها و سریال های محبوبی که در کرواسی فیلمبرداری شده‌اند
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک