آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 28 اسفند , 1397
02186027990
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی   -  آتا
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
b.b
1,400,000 تومان 1,350,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل فانوس
b.b
1,550,000 تومان 1,450,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
1,570,000 تومان 1,480,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل تعطیلات
b.b
1,920,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل گامبرون
b.b
2,050,000 تومان 1,880,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
1,970,000 تومان 1,850,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل هتل میراژ
b.b
2,930,000 تومان 2,750,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل شایگان
b.b
2,970,000 تومان 2,700,000 تومان 880,000 تومان 28 تومان
هتل فانوس
b.b
1,820,000 تومان 1,620,000 تومان 920,000 تومان 29 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
1,770,000 تومان 1,620,000 تومان 920,000 تومان 29 تومان
هتل تعطیلات
b.b
2,120,000 تومان 1,870,000 تومان 920,000 تومان 29 تومان
هتل گامبرون
b.b
2,270,000 تومان 2,120,000 تومان 920,000 تومان 29 تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
2,220,000 تومان 2,050,000 تومان 920,000 تومان 29 تومان
هتل فانوس
b.b
2,000,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
2,060,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل تعطیلات
b.b
2,360,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل گامبرون
b.b
2,450,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
2,600,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل شایگان
b.b
3,800,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل هتل میراژ
b.b
3,800,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل مارینا پارک
b.b
4,300,000 تومان 3,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل فانوس
b.b
2,000,000 تومان 1,800,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
2,080,000 تومان 1,900,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل تعطیلات
b.b
2,150,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل گامبرون
b.b
2,450,000 تومان 2,300,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
2,600,000 تومان 2,400,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل شایگان
b.b
3,800,000 تومان 3,200,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل مارینا پارک
b.b
4,780,000 تومان 4,700,000 تومان 1,100,000 تومان تومان
هتل پانیذ
b.b
1,710,000 تومان 1,620,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل فانوس
b.b
1,980,000 تومان 1,780,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
2,060,000 تومان 1,880,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل تعطیلات
b.b
2,130,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل گامبرون
b.b
2,330,000 تومان 2,180,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
2,580,000 تومان 2,380,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل شایگان
b.b
3,780,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل هتل میراژ
b.b
3,780,000 تومان 3,180,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل مارینا پارک
b.b
4,410,000 تومان 4,390,000 تومان 1,080,000 تومان تومان
هتل پانیذ
b.b
1,800,000 تومان 1,710,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل فانوس
b.b
1,830,000 تومان 1,650,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
1,910,000 تومان 1,810,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل تعطیلات
b.b
2,210,000 تومان 1,950,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل گامبرون
b.b
2,030,000 تومان 1,880,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل شایگان
b.b
2,650,000 تومان 3,050,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل مارینا پارک
b.b
3,430,000 تومان 3,400,000 تومان 930,000 تومان تومان
هتل پانیذ
b.b
1,720,000 تومان 1,630,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل فانوس
b.b
1,750,000 تومان 1,550,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
1,830,000 تومان 1,650,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل تعطیلات
b.b
2,175,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
1,830,000 تومان 1,650,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل گامبرون
b.b
2,080,000 تومان 1,820,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل شایگان
b.b
2,970,000 تومان 2,700,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل هتل میراژ
b.b
2,930,000 تومان 2,900,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
هتل مارینا پارک
b.b
2,930,000 تومان 2,900,000 تومان 930,000 تومان 13 تومان
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 28 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 29 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 9 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 اسفند , 1397 - تاریخ پایان تور : 16 فروردین , 1398
 مدارک لازم
کارت شناسایی-شناسنامه
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت- اقامت هتل- استقبال فرودگاهی- ورودی سافاری و شهربازی هایلند رایگان
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان میباشد. ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد. جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  02186027990  تماس حاصل فرمایید .

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان کیش تابستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

برچسب ها :

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.