آژانس مسافرتی آسمان سپید
شروع تور از 1 مهر , 1396
۰۲۱۸۸۱۷۷۹۹۵-۰۹۱۹۷۲۴۵۲۶۶
2 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
فانوس
b.b
650,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
ققنوس
b.b
650,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
خاتم
b.b
650,000 تومان  تومان  تومان  تومان گشت دورجزیره-ورودسافاری -کشتی آکواریوم-
ارم 3
b.b
660,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
ستاره
b.b
660,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
آفتاب شرق
b.b
670,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
پارس نیک
b.b
680,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
مجتمع ساحلی سیمرغ
b.b
680,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
گلدیس
b.b
680,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
تماشا
b.b
680,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
گاردنیا
b.b
685,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
گراند
b.b
690,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
لوتوس
b.b
695,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
ارم بزرگ
b.b
710,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
سان رایز
b.b
735,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
پارسیان
b.b
780,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
شایلی
b.b
785,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
آرامش
b.b
835,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
صدف
b.b
860,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
بین المللی کیش
b.b
970,000 تومان  تومان  تومان  تومان گشت دورجزیره-ورودسافاری -کشتی آکواریوم-
شایان
b.b
1,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
ایران
b.b
1,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
میراژ
b.b
1,220,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل ققنوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل خاتم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات گشت دورجزیره-ورودسافاری -کشتی آکواریوم-
نام هتل ارم 3
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل ستاره
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل آفتاب شرق
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل پارس نیک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل مجتمع ساحلی سیمرغ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل گلدیس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل تماشا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل گاردنیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 685,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل گراند
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل لوتوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 695,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل سان رایز
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 735,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل پارسیان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 780,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل شایلی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 785,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل آرامش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 835,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل صدف
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل بین المللی کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 970,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات گشت دورجزیره-ورودسافاری -کشتی آکواریوم-
نام هتل شایان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل ایران
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
نام هتل میراژ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه استقبال آسمان سپید
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 مهر , 1396 - تاریخ پایان تور : 3 مهر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آسمان سپید و شماره  ۰۲۱۸۸۱۷۷۹۹۵-۰۹۱۹۷۲۴۵۲۶۶  تماس حاصل فرمایید .

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور تابستان ۹۸ کیش " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
قشم و دیدنی هایش در قاب خلیج فارس
جذاب‌ترین جشن ها و جشنواره های بلغارستان
تور لحظه آخری
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک