آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 11 تیر , 1399
02188429005 - 09126702600
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
b.b فقط صبحانه
615,000 تومان 850,000 تومان 600,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل تعطیلات
b.b فقط صبحانه
680,000 تومان 970,000 تومان 660,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل ریان قائم
b.b فقط صبحانه
715,000 تومان 1,035,000 تومان 700,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل هلیا
b.b فقط صبحانه
760,000 تومان 1,120,000 تومان 740,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل گامبرون
b.b فقط صبحانه
760,000 تومان 1,120,000 تومان 740,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل آریان
b.b فقط صبحانه
780,000 تومان 1,150,000 تومان 760,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل پارمیدا
b.b فقط صبحانه
830,000 تومان 1,240,000 تومان 810,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل میراژ
b.b فقط صبحانه
875,000 تومان 1,330,000 تومان 855,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل پارمیس کیش
b.b فقط صبحانه
950,000 تومان 1,480,000 تومان 920,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل بین المللی
b.b فقط صبحانه
1,070,000 تومان 1,720,000 تومان 1,050,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
1,080,000 تومان 1,480,000 تومان 1,060,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل شایگان کیش
b.b فقط صبحانه
1,120,000 تومان 1,810,000 تومان 1,100,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل پانوراما
b.b فقط صبحانه
1,145,000 تومان 1,870,000 تومان 1,125,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
هتل ویدا
b.b فقط صبحانه
1,230,000 تومان 1,830,000 تومان 1,200,000 تومان 470,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,270,000 تومان 3,010,000 تومان 1,250,000 تومان 470,000 تومان صبحانه/استقبال /کابانا
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,780,000 تومان 3,040,000 تومان 1,750,000 تومان 470,000 تومان صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 615,000 تومان
قیمت 1 تخته 850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل ریان قائم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 715,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,035,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 780,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 875,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پارمیس کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل بین المللی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل شایگان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پانوراما
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه/استقبال /کابانا
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 470,000 تومان
توضیحات صبحانه -استقبال فرودگاهی
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 تیر , 1399 - تاریخ پایان تور : 14 تیر , 1399
 مدارک لازم
کارت شناسایی-شناسنامه
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت- اقامت هتل- استقبال فرودگاهی- ورودی سافاری و شهربازی هایلند رایگان
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان میباشد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  02188429005 - 09126702600  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور پاییز 99 کیش " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.