تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی افق بال فرشتگان
شروع تور از 24 آذر , 1396
۰۲۱۲۶۲۳۲۸۱۹
4 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
air   -  کیش ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
آفتاب شرق
b.b
475,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
گلدیس
b.b
510,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
آرا
b.b
530,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
ارم 3
b.b
535,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
لوتوس
b.b
595,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
گراند
b.b
660,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
ارم بزرگ
b.b
655,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
آرامش
b.b
730,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
گامبرون
b.b
770,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
هلیا
b.b
730,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
آریان
b.b
780,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
شایان
b.b
860,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
ویدا
b.b
1,140,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانصبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي cip- سالن بدنسازي - استخر - سونا - جکوزي - شارژ چاي و قهوه داخل اتاق- 50 درصد تخفيف پارک دلفين
پارمیس
h.b
1,210,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانترانسفر رفت/ ترانسفر برگشت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/استخر و سونا
ایران
h.b
1,320,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانترانسفر رفت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/استخر و سونا /سالن بدنسازی
مارینا پارک
h.b
1,590,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانترانسفر رفت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/ سالن بدنسازی/ استخر و سونا
ترنج
h.b
2,390,000 تومان تومان310,000 تومان100,000 تومانترانسفر رفت/ ترانسفر برگشت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/ سالن بدنسازی/ اتاق بازی کودک
نام هتلآفتاب شرق
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته475,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلگلدیس
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته510,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلآرا
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته530,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلارم 3
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته535,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتللوتوس
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته595,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلگراند
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته660,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلارم بزرگ
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته655,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلآرامش
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته730,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلگامبرون
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته770,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلهلیا
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته730,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلآریان
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته780,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلشایان
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته860,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتتراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
نام هتلویدا
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتصبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي cip- سالن بدنسازي - استخر - سونا - جکوزي - شارژ چاي و قهوه داخل اتاق- 50 درصد تخفيف پارک دلفين
نام هتلپارمیس
خدمات هتلh.b
قیمت دو تخته1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتترانسفر رفت/ ترانسفر برگشت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/استخر و سونا
نام هتلایران
خدمات هتلh.b
قیمت دو تخته1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتترانسفر رفت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/استخر و سونا /سالن بدنسازی
نام هتلمارینا پارک
خدمات هتلh.b
قیمت دو تخته1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتترانسفر رفت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/ سالن بدنسازی/ استخر و سونا
نام هتلترنج
خدمات هتلh.b
قیمت دو تخته2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال100,000 تومان
توضیحاتترانسفر رفت/ ترانسفر برگشت/ صبحانه بوفه/ ناهار بوفه/ سالن بدنسازی/ اتاق بازی کودک
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 24 آذر , 1396 - تاریخ پایان تور : 28 آذر , 1396
 مدارک لازم
شناسنامه و کارت ملی
 خدمات آژانس
تراسفر رفت / صبحانه بوفه/ خدمات گردشگری
 توضیحات

برای هماهنگی با کانتر مربوطه تماس بگیرید.
در زمان ثبت نام تور پرداخت 50٪ هزینه تور الزامی است.
در ساعات اداری( از 9 تا 17 ) و پنجشنبه ها ( از 9 الی 13 ) با شماره 02126232819 و 02175035000 تماس بگیرید.
26309721
26309774
در ساعت غیر اداری با شماره 2831 0990733 تماس بگیرید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی افق بال فرشتگان و شماره  ۰۲۱۲۶۲۳۲۸۱۹  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری کربلا " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
بهترین مکان ها برای غواصی بانوان در دنیا کدامند؟
بهترین زمان سفر به تورنتو؛ بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین شهر فرهنگی کانادا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک