آژانس مسافرتی پرستو سیر
شروع تور از 16 آذر , 1397
02177535544
4 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی   -  سپهران
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل خاتم
b.b
685,000 تومان 660,000 تومان 685,000 تومان 530,000 تومان
هتل پانیذ
b.b
690,000 تومان 675,000 تومان 690,000 تومان 530,000 تومان
هتل ققنوس
b.b
765,000 تومان 750,000 تومان 765,000 تومان 530,000 تومان
هتل تعطیلات
b.b
810,000 تومان 800,000 تومان 810,000 تومان 530,000 تومان
هتل ارم 2 کیش
h.b
815,000 تومان 800,000 تومان 815,000 تومان 530,000 تومان
هتل تماشا
b.b
945,000 تومان 930,000 تومان 945,000 تومان 530,000 تومان
هتل گاردنیا
b.b
865,000 تومان 850,000 تومان 865,000 تومان 530,000 تومان
هتل لوتوس (لاله سابق)
b.b
1,010,000 تومان 990,000 تومان 1,010,000 تومان 530,000 تومان
هتل هلیا
b.b
1,020,000 تومان 930,000 تومان 1,020,000 تومان 530,000 تومان
هتل پارسیان
b.b
1,030,000 تومان 1,010,000 تومان 1,030,000 تومان 530,000 تومان
هتل جام جم
b.b
1,030,000 تومان 1,010,000 تومان 1,030,000 تومان 530,000 تومان
هتل ارم بزرگ
h.b
1,035,000 تومان 1,020,000 تومان 1,035,000 تومان 530,000 تومان
هتل آریان
b.b
1,035,000 تومان 1,020,000 تومان 1,035,000 تومان 530,000 تومان
هتل گراند
b.b
1,110,000 تومان 1,080,000 تومان 1,110,000 تومان 530,000 تومان
هتل پارمیدا
b.b
1,120,000 تومان 1,090,000 تومان 1,120,000 تومان 530,000 تومان
هتل سان رایز
b.b
1,130,000 تومان 1,110,000 تومان 1,130,000 تومان 530,000 تومان
هتل گامبرون
b.b
1,130,000 تومان 1,110,000 تومان 1,130,000 تومان 530,000 تومان
هتل صدف
b.b
1,140,000 تومان 1,115,000 تومان 1,140,000 تومان 530,000 تومان
هتل فلامینگو
b.b
1,220,000 تومان 1,180,000 تومان 1,220,000 تومان 530,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b
1,390,000 تومان 1,350,000 تومان 1,390,000 تومان 530,000 تومان
هتل شایگان
b.b
1,440,000 تومان 1,380,000 تومان 1,440,000 تومان 530,000 تومان
هتل پارمیس
h.b
1,570,000 تومان 1,520,000 تومان 1,570,000 تومان 530,000 تومان
هتل کیش
b.b
1,750,000 تومان 1,710,000 تومان 1,750,000 تومان 530,000 تومان
هتل هتل کوروش
b.b
1,770,000 تومان 1,750,000 تومان 1,770,000 تومان 530,000 تومان
هتل شایان
b.b
1,800,000 تومان 1,760,000 تومان 1,800,000 تومان 530,000 تومان
هتل ویدا
b.b
1,880,000 تومان 1,820,000 تومان 1,880,000 تومان 530,000 تومان
هتل داریوش
h.b
1,795,000 تومان 1,755,000 تومان 1,795,000 تومان 530,000 تومان
هتل ترنج
h.b
2,980,000 تومان 2,950,000 تومان 2,980,000 تومان 530,000 تومان
نام هتل هتل خاتم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 685,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 685,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته 675,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 765,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 765,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم 2 کیش
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 815,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 815,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 945,000 تومان
قیمت 1 تخته 930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 865,000 تومان
قیمت 1 تخته 850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 865,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس (لاله سابق)
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,035,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,035,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,755,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ترنج
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 530,000 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 20 آذر , 1397
 مدارک لازم
کارت شناسایی معتبر
 خدمات آژانس
4شب و 5روز اقامت همراه با صبحانه،ترانسفر استقبال،گشت جزیره مراه با صبحانه-استقبال فرودگاهی
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 120.000 تومان میباشد. جهت رزرو تعداد شب های بیشتر با همکاران مربوطه هماهنگ نمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرستو سیر و شماره  02177535544  تماس حاصل فرمایید .

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری کیش تابستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.