آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 21 آبان , 1399
02188895096 - 09123055521
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  تابان تابان تابان تابان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
پانیذ

1,115,000 تومان 1,415,000 تومان 1,105,000 تومان 860,000 تومان
جام جم

1,200,000 تومان 1,575,000 تومان 1,190,000 تومان 860,000 تومان
تعطیلات

1,210,000 تومان 1,580,000 تومان 1,200,000 تومان 860,000 تومان
گلدیس

1,230,000 تومان 1,640,000 تومان 1,220,000 تومان 860,000 تومان
سوئیت ارم کیش

1,290,000 تومان 1,735,000 تومان 1,280,000 تومان 860,000 تومان
گراند

1,320,000 تومان 1,780,000 تومان 1,310,000 تومان 860,000 تومان
سارا

1,330,000 تومان 1,765,000 تومان 1,320,000 تومان 860,000 تومان
آریان

1,365,000 تومان 1,845,000 تومان 1,350,000 تومان 860,000 تومان
سیمرغ

1,395,000 تومان 1,935,000 تومان 1,380,000 تومان 860,000 تومان
هلیا

1,420,000 تومان 1,945,000 تومان 1,410,000 تومان 860,000 تومان
پارمیدا

1,505,000 تومان 2,105,000 تومان 1,485,000 تومان 860,000 تومان
ارم کیش

1,510,000 تومان 2,150,000 تومان 1,500,000 تومان 860,000 تومان
پارمیس کیش

1,740,000 تومان 2,550,000 تومان 1,730,000 تومان 860,000 تومان
سورینت مریم

1,745,000 تومان 2,565,000 تومان 1,460,000 تومان 860,000 تومان
شایگان کیش

1,850,000 تومان 2,720,000 تومان 1,840,000 تومان 860,000 تومان
کوروش

1,920,000 تومان 2,900,000 تومان 1,910,000 تومان 860,000 تومان
لیلیوم

1,960,000 تومان 3,050,000 تومان 1,950,000 تومان 860,000 تومان
ایران

1,960,000 تومان 2,850,000 تومان 1,940,000 تومان 860,000 تومان
بین المللی

1,995,000 تومان 3,040,000 تومان 1,980,000 تومان 860,000 تومان
ویدا

2,005,000 تومان 3,000,000 تومان 1,990,000 تومان 860,000 تومان
میراژ

2,065,000 تومان 3,090,000 تومان 2,050,000 تومان 860,000 تومان
شایان کیش

2,465,000 تومان 3,870,000 تومان 2,445,000 تومان 860,000 تومان
نام هتل پانیذ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,115,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,105,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,935,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,505,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,485,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,005,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,065,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,465,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,445,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 860,000 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 21 آبان , 1399 - تاریخ پایان تور : 25 آبان , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی گشت جزیره رایگان سینما ۷بعدی رایگان ورودی سافاری رایگان ورودی رستوران موزیکال رایگان تخفیفات گردشگری و تفریحات دریایی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر هتل ها می توانید با 02188895096 در تماس باشید
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 490/000 تومان می باشد.
در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09123055521 تماس حاصل نمایید.
امکان خرید بلیط کنسرت برای مسافرین محترم
15 آبان مسعود صادقلو

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096 - 09123055521  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان دقیقه نود کیش " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.