آژانس مسافرتی فرجام پرواز کیان
شروع تور از 18 آبان , 1399
02171028 - 09397474404
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  تابان تابان کاسپین کاسپین
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
ستاره طلایی

980,000 تومان 1,260,000 تومان 980,000 تومان 835,000 تومان .
پانیذ

1,040,000 تومان 1,315,000 تومان 1,040,000 تومان 835,000 تومان .
تعطیلات

1,070,000 تومان 1,380,000 تومان 1,070,000 تومان 835,000 تومان .
سان رایز

1,110,000 تومان 1,440,000 تومان 1,110,000 تومان 835,000 تومان .
سیمرغ

1,110,000 تومان 1,440,000 تومان 1,110,000 تومان 835,000 تومان .
لوتوس لاله سابق

1,150,000 تومان 1,530,000 تومان 1,150,000 تومان 835,000 تومان .
گامبرون

1,165,000 تومان 1,560,000 تومان 1,165,000 تومان 835,000 تومان .
قائم

1,235,000 تومان 1,680,000 تومان 1,235,000 تومان 835,000 تومان .
آریان

1,250,000 تومان 1,740,000 تومان 1,250,000 تومان 835,000 تومان .
پارسیان

1,270,000 تومان 1,760,000 تومان 1,270,000 تومان 835,000 تومان .
هلیا

1,270,000 تومان 1,770,000 تومان 1,270,000 تومان 835,000 تومان .
پارمیدا

1,320,000 تومان 1,860,000 تومان 1,320,000 تومان 835,000 تومان .
فلامینگو

1,410,000 تومان 2,040,000 تومان 1,410,000 تومان 835,000 تومان .
پارمیس کیش

1,430,000 تومان 2,100,000 تومان 1,430,000 تومان 835,000 تومان .
بین المللی

1,590,000 تومان 2,400,000 تومان 1,590,000 تومان 835,000 تومان .
ایران

1,670,000 تومان 2,550,000 تومان 1,670,000 تومان 835,000 تومان .
شایگان کیش

1,685,000 تومان 2,580,000 تومان 1,685,000 تومان 835,000 تومان .
پانوراما

1,725,000 تومان 2,660,000 تومان 1,725,000 تومان 835,000 تومان .
کوروش

1,740,000 تومان 2,700,000 تومان 1,740,000 تومان 835,000 تومان .
شایان کیش

1,970,000 تومان 3,150,000 تومان 1,970,000 تومان 835,000 تومان .
داریوش

3,220,000 تومان 5,550,000 تومان 3,220,000 تومان 835,000 تومان .
مارینا پارک

3,720,000 تومان 6,560,000 تومان 3,720,000 تومان 835,000 تومان .
ترنج

4,990,000 تومان 9,300,000 تومان 4,990,000 تومان 835,000 تومان .
نام هتل ستاره طلایی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 980,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پانیذ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل تعطیلات
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سان رایز
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سیمرغ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گامبرون
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,165,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل قائم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,235,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,235,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل آریان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارسیان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هلیا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارمیدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل فلامینگو
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارمیس کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل بین المللی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ایران
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل شایگان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,685,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,685,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پانوراما
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل کوروش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل شایان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل داریوش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل مارینا پارک
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ترنج
خدمات هتل
قیمت دو تخته 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 835,000 تومان
توضیحات .
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 آبان , 1399 - تاریخ پایان تور : 22 آبان , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 200000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی فرجام پرواز کیان و شماره  02171028 - 09397474404  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور کیش پاییز 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.