آژانس مسافرتی فرجام پرواز کیان
شروع تور از 25 شهریور , 1399
02171028 - 09397474404
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  آتا آتا آتا آتا
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
ققنوس

840,000 تومان 1,250,000 تومان 840,000 تومان 680,000 تومان .
پانیذ

860,000 تومان 13,000,000 تومان 860,000 تومان 680,000 تومان .
آفتاب شرق

920,000 تومان 1,400,000 تومان 920,000 تومان 680,000 تومان .
آریان

970,000 تومان 1,500,000 تومان 970,000 تومان 680,000 تومان .
لوتوس لاله سابق

1,000,000 تومان 1,650,000 تومان 1,000,000 تومان 680,000 تومان .
گراند

1,030,000 تومان 1,700,000 تومان 1,030,000 تومان 680,000 تومان .
سارا

1,040,000 تومان 1,750,000 تومان 1,040,000 تومان 680,000 تومان .
گامبرون

1,100,000 تومان 1,850,000 تومان 1,100,000 تومان 680,000 تومان .
فلامینگو

1,240,000 تومان 2,050,000 تومان 1,240,000 تومان 680,000 تومان
صدف

1,250,000 تومان 2,100,000 تومان 1,250,000 تومان 680,000 تومان .
لیلیوم

1,360,000 تومان 2,150,000 تومان 1,360,000 تومان 680,000 تومان
بین المللی

1,390,000 تومان 2,200,000 تومان 1,390,000 تومان 680,000 تومان
شایگان کیش

1,450,000 تومان 2,100,000 تومان 1,450,000 تومان 680,000 تومان
ایران

1,450,000 تومان 2,300,000 تومان 1,450,000 تومان 680,000 تومان
میراژ

1,450,000 تومان 2,500,000 تومان 1,450,000 تومان 680,000 تومان
پارمیس کیش

1,460,000 تومان 2,500,000 تومان 1,460,000 تومان 680,000 تومان
سورینت مریم

1,490,000 تومان 2,600,000 تومان 1,490,000 تومان 680,000 تومان
شایان کیش

1,570,000 تومان 2,680,000 تومان 1,570,000 تومان 680,000 تومان
پانوراما

1,620,000 تومان 2,700,000 تومان 1,620,000 تومان 680,000 تومان
کوروش

1,690,000 تومان 3,000,000 تومان 1,690,000 تومان 680,000 تومان
ویدا

2,090,000 تومان 4,100,000 تومان 2,090,000 تومان 680,000 تومان
داریوش

2,490,000 تومان 5,200,000 تومان 2,490,000 تومان 680,000 تومان
ترنج

3,350,000 تومان 7,100,000 تومان 3,350,000 تومان 680,000 تومان
نام هتل ققنوس
خدمات هتل
قیمت دو تخته 840,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پانیذ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل آفتاب شرق
خدمات هتل
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل آریان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 970,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گراند
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سارا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گامبرون
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل فلامینگو
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات .
نام هتل لیلیوم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل پانوراما
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج
خدمات هتل
قیمت دو تخته 3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 680,000 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 شهریور , 1399 - تاریخ پایان تور : 29 شهریور , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 200000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی فرجام پرواز کیان و شماره  02171028 - 09397474404  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان کیش پاییز 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.