تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی هورشید آسمان آبی
شروع تور از 18 خرداد , 1397
۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۱
4 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - زاگرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Marsel
b.b
1,240,000 تومان1,500,000 تومان1,210,000 تومان1,000,000 تومان
Grand
b.b
1,300,000 تومان1,660,000 تومان1,660,000 تومان1,000,000 تومان
Dejavu
b.b
1,340,000 تومان1,650,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
English Home
b.b
1,440,000 تومان1,860,000 تومان1,380,000 تومان1,000,000 تومان
Basilon
b.b
1,440,000 تومان1,860,000 تومان1,380,000 تومان1,000,000 تومان
Gremi
b.b
1,440,000 تومان1,860,000 تومان1,380,000 تومان1,000,000 تومان
Asterion Palace
b.b
1,490,000 تومان2,020,000 تومان1,430,000 تومان1,000,000 تومان
Rogalux
b.b
1,550,000 تومان2,070,000 تومان1,480,000 تومان1,000,000 تومان
Betlem
b.b
1,550,000 تومان2,070,000 تومان1,480,000 تومان1,000,000 تومان
Urban Boutique
b.b
1,550,000 تومان2,070,000 تومان1,480,000 تومان1,000,000 تومان
Cruise
b.b
1,650,000 تومان2,280,000 تومان1,590,000 تومان1,000,000 تومان
Old Tbilisi
b.b
1,650,000 تومان2,280,000 تومان1,590,000 تومان1,000,000 تومان
Dream Hill Terrace
b.b
1,720,000 تومان2,330,000 تومان1,570,000 تومان1,000,000 تومان
Beaumonde Garden
b.b
1,770,000 تومان2,580,000 تومان1,710,000 تومان1,000,000 تومان
Cron Palace
b.b
1,860,000 تومان2,700,000 تومان1,800,000 تومان1,000,000 تومان
Boutique Alphabet
b.b
1,910,000 تومان2,890,000 تومان1,850,000 تومان1,000,000 تومان
Vedzisi
b.b
1,970,000 تومان2,920,000 تومان1,920,000 تومان1,000,000 تومان
Ameri Plaza
b.b
2,010,000 تومان3,060,000 تومان1,950,000 تومان1,000,000 تومان
City Center
b.b
2,040,000 تومان3,110,000 تومان1,980,000 تومان1,000,000 تومان
Vere Palace
b.b
2,250,000 تومان3,480,000 تومان2,200,000 تومان1,000,000 تومان
Laerton
b.b
2,310,000 تومان3,600,000 تومان2,250,000 تومان1,000,000 تومان
IOTA
b.b
2,330,000 تومان3,650,000 تومان2,150,000 تومان1,000,000 تومان
Preference Hualing
b.b
2,390,000 تومان3,750,000 تومان2,260,000 تومان1,000,000 تومان
Ramada Encore
b.b
2,500,000 تومان4,040,000 تومان2,340,000 تومان1,000,000 تومان
Ambassadori
b.b
2,570,000 تومان4,180,000 تومان تومان1,000,000 تومان
Holiday Inn
b.b
3,400,000 تومان5,780,000 تومان3,340,000 تومان1,000,000 تومان
The Biltmore
b.b
4,320,000 تومان7,680,000 تومان4,260,000 تومان1,000,000 تومان
نام هتلMarsel
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته1,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته1,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلDejavu
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلEnglish Home
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته1,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBasilon
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته1,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGremi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته1,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلAsterion Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته2,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلRogalux
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته2,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBetlem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته2,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلUrban Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته2,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلCruise
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته2,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلOld Tbilisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته2,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلDream Hill Terrace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,720,000 تومان
قیمت 1 تخته2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBeaumonde Garden
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته2,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته2,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBoutique Alphabet
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلVedzisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته2,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmeri Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته3,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity Center
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته3,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلVere Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلLaerton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلIOTA
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته3,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلPreference Hualing
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Encore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmbassadori
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته4,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلHoliday Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Biltmore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته7,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 22 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد-
نرخ کودک زیر ۲ سال 100000 تومان می باشد-
پرداخت ۷۰% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت رزرو شما تایید نخواهد شد-
در صورت جا ندادن هتل،هتل مشابه داده می شود و به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق میگیرد-
مبالغ فوق با نرخ حواله روز محاسبه شده است , در صورت افزایش و کاهش نرخ حواله ما به التفاوت محاسبه می شود-

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی هورشید آسمان آبی و شماره  ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۱  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری شیراز " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به سیدنی؛ خانه اپرای ملی استرالیا
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
سافاری در ماداگاسکار و تماشای شگفت انگیزترین مخلوقات زمین (قسمت دوم)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک