شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
5 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران    تفلیس
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Paris
b.b
1,650,000 تومان 1,950,000 تومان 1,500,000 تومان 1,350,000 تومان 10 دقیقه تا مرکز شهر
Lords
b.b
1,825,000 تومان 2,300,000 تومان 1,725,000 تومان 1,350,000 تومان 10 دقیقه تا مرکز شهر
Gremi
b.b
1,870,000 تومان 2,400,000 تومان 1,650,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Vanilla Sky Georgia
b.b
2,000,000 تومان 2,650,000 تومان 1,700,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
English Home
b.b
2,050,000 تومان 2,770,000 تومان 1,750,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Beaumonde Garden
b.b
2,050,000 تومان 2,770,000 تومان 1,750,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Iveria Inn
b.b
2,120,000 تومان 2,770,000 تومان 1,850,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Urban Boutique
b.b
2,130,000 تومان 2,900,000 تومان 1,700,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Rogalux
b.b
2,170,000 تومان 3,000,000 تومان 1,850,000 تومان 1,350,000 تومان 5 دقیقه تا مرکز شهر
Vedzisi
b.b
2,230,000 تومان 3,000,000 تومان 1,850,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Dolabauri
b.b
2,250,000 تومان 3,120,000 تومان 1,750,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Betlem
b.b
2,300,000 تومان 3,250,000 تومان 1,900,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Primavera
b.b
2,300,000 تومان 3,250,000 تومان 2,300,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Ameri Plaza
b.b
2,320,000 تومان 3,300,000 تومان 2,100,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Coral Boutique
b.b
2,350,000 تومان 3,350,000 تومان 1,820,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Vere Palace
b.b
2,400,000 تومان 3,120,000 تومان 2,100,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Cron Palace
b.b
2,400,000 تومان 3,220,000 تومان 2,100,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Wine Palace
b.b
2,400,000 تومان 3,500,000 تومان 1,900,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Grako Metekhi
b.b
2,470,000 تومان 3,470,000 تومان 1,700,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Astoria
b.b
2,470,000 تومان 3,470,000 تومان 2,080,000 تومان 1,350,000 تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر
Tbilisi Inn
b.b
2,530,000 تومان 3,700,000 تومان 2,000,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
City Center
b.b
2,600,000 تومان 3,820,000 تومان 2,200,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Preference Hualing
b.b
2,650,000 تومان 3,950,000 تومان 2,350,000 تومان 1,350,000 تومان 15 دقیقه تا مرکز شهر
Ambassadori
b.b
2,820,000 تومان 4,300,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
Holiday Inn
b.b
3,320,000 تومان 5,300,000 تومان 2,500,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
The Biltmore
b.b
4,100,000 تومان 6,850,000 تومان 1,350,000 تومان مرکز شهر
نام هتل Paris
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل Lords
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل Gremi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Vanilla Sky Georgia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل English Home
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Beaumonde Garden
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Iveria Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Urban Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Rogalux
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات 5 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل Vedzisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Dolabauri
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Ameri Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Coral Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Vere Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Cron Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Wine Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Grako Metekhi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Astoria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات 15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل Tbilisi Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Preference Hualing
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات 15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل Ambassadori
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل Holiday Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل The Biltmore
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,350,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی- لیدر فارسی زبان- اقامت در هتل همراه با صبحانه- بیمه مسافرتی
 توضیحات

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر بوده.
پرداخت 50 % از مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است.
پرواز چاتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت میگردد
پشتیبانی: 09364781644

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین و شماره  ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به شیراز
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک