تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آرشین پرواز
شروع تور از 18 اسفند , 1396
۰۲۱-۸۸۴۲۳۴۶۲
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Eurasia
b.b
650,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Luxinn
b.b
670,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Paris
b.b
680,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Lux
b.b
680,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
View Lake
b.b
680,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Gremi
b.b
780,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
English Home
b.b
790,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Georgia
b.b
790,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Asterion Palace
b.b
810,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Betlem
b.b
840,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Beaumonde Garden
b.b
850,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Grako Metekhi
b.b
850,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Urban Boutique
b.b
860,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Primavera
b.b
860,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Dolabauri
b.b
860,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Rogalux
b.b
865,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Iveria Inn
b.b
920,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Coral Boutique
b.b
980,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Cron Palace
b.b
1,030,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Vedzisi
b.b
1,030,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Astoria
b.b
1,100,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Wine Palace
b.b
1,120,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
City Center
b.b
1,150,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Tbilisi Inn
b.b
1,190,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Preference Hualing
b.b
1,200,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
Vere Palace
b.b
1,210,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
IOTA
b.b
1,480,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
The Biltmore
b.b
2,100,000 تومان تومان تومان580,000 تومان
نام هتلEurasia
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته650,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلLuxinn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته670,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلParis
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته680,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلLux
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته680,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلView Lake
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته680,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلGremi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته780,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلEnglish Home
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته790,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلGeorgia
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته790,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلAsterion Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته810,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلBetlem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته840,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلBeaumonde Garden
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته850,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrako Metekhi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته850,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلUrban Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته860,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلPrimavera
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته860,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلDolabauri
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته860,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلRogalux
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته865,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلIveria Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته920,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلCoral Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته980,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلVedzisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلAstoria
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلWine Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity Center
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلTbilisi Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلPreference Hualing
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلVere Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلIOTA
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Biltmore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 21 اسفند , 1396
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - استقبال فرودگاهی - اقامت با صبحانه -راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

صدور بیمه نامه افراد بالای 60 سال اجباری است و مبلغ آن جداگانه اخذ می شود.
پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
مسئولیت کنترل بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرشین پرواز و شماره  ۰۲۱-۸۸۴۲۳۴۶۲   تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور مشهد" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
چگونه گردشگر خوبی باشیم؟
از جشنواره های دیدنی گرجستان بیشتر بدانید
جشن رنگ گرجستان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک