تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین
شروع تور از 28 اسفند , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
7 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand
b.b
2,200,000 تومان2,640,000 تومان1,970,000 تومان1,400,000 تومان
Batoni
b.b
2,300,000 تومان2,800,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Marsel
b.b
2,340,000 تومان2,870,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Asterion Palace
b.b
2,440,000 تومان3,080,000 تومان1,690,000 تومان1,400,000 تومان
Rio
b.b
2,470,000 تومان3,140,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Asterion Palace
b.b
2,640,000 تومان3,480,000 تومان2,195,000 تومان1,400,000 تومان
Iveria Inn
b.b
3,890,000 تومان3,980,000 تومان2,470,000 تومان1,400,000 تومان
Urban Boutique
b.b
2,970,000 تومان4,150,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Kalasi
b.b
2,970,000 تومان4,150,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Toscano
b.b
2,970,000 تومان4,150,000 تومان2,640,000 تومان1,400,000 تومان
Betlem
b.b
2,970,000 تومان4,150,000 تومان2,640,000 تومان1,400,000 تومان
Vedzisi
b.b
3,060,000 تومان4,150,000 تومان2,470,000 تومان1,400,000 تومان
Dolabauri
b.b
3,060,000 تومان4,320,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Metekhi Line
b.b
3,060,000 تومان4,320,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
KMM
b.b
3,230,000 تومان4,650,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
Wine Palace
b.b
3,300,000 تومان4,820,000 تومان2,470,000 تومان1,400,000 تومان
Cron Palace
b.b
3,310,000 تومان4,490,000 تومان2,800,000 تومان1,400,000 تومان
Grako Metekhi
b.b
3,310,000 تومان4,820,000 تومان2,130,000 تومان1,400,000 تومان
City Center
b.b
3,560,000 تومان5,330,000 تومان2,870,000 تومان1,400,000 تومان
Museum
b.b
3,810,000 تومان5,730,000 تومان2,400,000 تومان1,400,000 تومان
Preference Hualing
b.b
3,860,000 تومان5,930,000 تومان3,310,000 تومان1,400,000 تومان
Holiday Inn
b.b
5,020,000 تومان8,150,000 تومان2,250,000 تومان1,400,000 تومان
Radisson Blu Iveria
b.b
5,760,000 تومان9,620,000 تومان3,850,000 تومان1,400,000 تومان
The Biltmore
b.b
5,895,000 تومان9,850,000 تومان3,920,000 تومان1,400,000 تومان
نام هتلGrand
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلBatoni
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته2,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلMarsel
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته2,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلAsterion Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته3,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلRio
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته3,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلAsterion Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلIveria Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلUrban Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلKalasi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلToscano
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلBetlem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلVedzisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلDolabauri
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلMetekhi Line
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلKMM
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلWine Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته4,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrako Metekhi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity Center
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلMuseum
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته5,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلPreference Hualing
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته5,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلHoliday Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته8,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلRadisson Blu Iveria
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته9,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Biltmore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته9,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,400,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 6 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
خدمات: بلیت رفت و برگشت ،ترانسفر فرودگاهی،لیدر،سیم کارت،گشت شهری با نهار
 توضیحات

توضیحات:
اعتبار پاسپورت از زمان خروج از کشور حداقل 6 ماه بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
درخواست آژانس همکار به منزله پذیرش قوانین پرواز و هتل چارترمی باشد.
پرداخت 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
هزینه بیمه افراد بالای 65 سال 75.000 تومان میباشدکه جداگانه دریافت میگردد.
تاریخ 29،28،27 اسفند و 5،4،3،2،1 فرودین شامل 400.000 افزایش نرخ می باشد.
ورود 25 اسفند 300.000 کاهش نرخ دارد
پکیج در تاریخ 8،7،6 فروردین شامل 200.000 تومان افزایش نرخ میباشد.
درصورت در خواست پرواز قشم ایر 100 هزار تومان به قیمت های فوق اضافه میگردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری خارجی " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
حقایق جالب درباره صومعه گلاتی؛ گرجستان
چهره ای متفاوت از استانبول در عکس هایی رنگارنگ
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک