تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین
شروع تور از 17 دی , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Marsel
b.b
590,000 تومان690,000 تومان580,000 تومان580,000 تومان
Paris
b.b
590,000 تومان690,000 تومان580,000 تومان580,000 تومان
Kvareli
b.b
590,000 تومان690,000 تومان580,000 تومان580,000 تومان
Eurasia
b.b
640,000 تومان740,000 تومان630,000 تومان580,000 تومان
Valeria
b.b
720,000 تومان880,000 تومان710,000 تومان580,000 تومان
Rio
b.b
740,000 تومان920,000 تومان730,000 تومان580,000 تومان
English Home
b.b
740,000 تومان920,000 تومان730,000 تومان580,000 تومان
Gremi
b.b
800,000 تومان1,020,000 تومان790,000 تومان580,000 تومان
Urban Boutique
b.b
800,000 تومان1,020,000 تومان790,000 تومان580,000 تومان
Beaumonde Garden
b.b
950,000 تومان1,270,000 تومان940,000 تومان580,000 تومان
Grako Metekhi
b.b
950,000 تومان1,270,000 تومان940,000 تومان580,000 تومان
L Plaza
b.b
900,000 تومان1,190,000 تومان890,000 تومان580,000 تومان
Vedzisi
b.b
920,000 تومان1,220,000 تومان910,000 تومان580,000 تومان
Dolabauri
b.b
920,000 تومان1,220,000 تومان910,000 تومان580,000 تومان
Ameri Plaza
b.b
950,000 تومان1,390,000 تومان940,000 تومان580,000 تومان
City Center
b.b
950,000 تومان1,390,000 تومان940,000 تومان580,000 تومان
Orion
b.b
1,120,000 تومان1,450,000 تومان1,110,000 تومان580,000 تومان
Cron Palace
b.b
1,120,000 تومان1,450,000 تومان1,110,000 تومان580,000 تومان
Wine Palace
b.b
1,090,000 تومان1,650,000 تومان1,080,000 تومان580,000 تومان
Kalasi
b.b
1,090,000 تومان1,650,000 تومان1,080,000 تومان580,000 تومان
Kalasi
b.b
1,120,000 تومان1,650,000 تومان1,110,000 تومان580,000 تومان
Ambassadori
b.b
1,090,000 تومان1,650,000 تومان1,080,000 تومان580,000 تومان
Holiday Inn
b.b
1,350,000 تومان2,150,000 تومان1,340,000 تومان580,000 تومان
IOTA
b.b
1,400,000 تومان2,050,000 تومان1,390,000 تومان580,000 تومان
نام هتلMarsel
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته590,000 تومان
قیمت 1 تخته690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلParis
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته590,000 تومان
قیمت 1 تخته690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلKvareli
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته590,000 تومان
قیمت 1 تخته690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلEurasia
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته640,000 تومان
قیمت 1 تخته740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلValeria
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته720,000 تومان
قیمت 1 تخته880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلRio
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته740,000 تومان
قیمت 1 تخته920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلEnglish Home
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته740,000 تومان
قیمت 1 تخته920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلGremi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته800,000 تومان
قیمت 1 تخته1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلUrban Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته800,000 تومان
قیمت 1 تخته1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلBeaumonde Garden
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته950,000 تومان
قیمت 1 تخته1,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrako Metekhi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته950,000 تومان
قیمت 1 تخته1,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلL Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته900,000 تومان
قیمت 1 تخته1,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلVedzisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته920,000 تومان
قیمت 1 تخته1,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلDolabauri
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته920,000 تومان
قیمت 1 تخته1,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmeri Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته950,000 تومان
قیمت 1 تخته1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity Center
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته950,000 تومان
قیمت 1 تخته1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrion
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته1,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته1,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلWine Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلKalasi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلKalasi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmbassadori
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلHoliday Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته2,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
نام هتلIOTA
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته2,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال580,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 17 دی , 1396 - تاریخ پایان تور : 20 دی , 1396
 مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت قشم ایر وزاگرس-اقامت در هتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
 توضیحات

این پکیج شامل 4شب هم میباشد
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
02141365

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری بالی " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
جشن رنگ گرجستان
بهترین هتل های ارزان پنانگ؛ مروارید درخشان مالزی
جاذبه‌ های گردشگری محبوب که ناشناخته مانده اند (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک