آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 4 آذر , 1397
۰۲۱۸۷۷۱۰
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - کیش ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Elegance Apartment
b.b
1,800,000 تومان 2,020,000 تومان 1,760,000 تومان 1,590,000 تومان
Eurasia
b.b
1,890,000 تومان 2,190,000 تومان 1,800,000 تومان 1,590,000 تومان
Dejavu
b.b
1,930,000 تومان 2,240,000 تومان 1,930,000 تومان 1,590,000 تومان
Marsel
b.b
1,930,000 تومان 2,240,000 تومان 1,720,000 تومان 1,590,000 تومان
Nirvana
b.b
2,020,000 تومان 2,460,000 تومان 1,800,000 تومان 1,590,000 تومان
View Lake
b.b
2,020,000 تومان 2,410,000 تومان 1,800,000 تومان 1,590,000 تومان
Grand GMP
b.b
2,150,000 تومان 2,670,000 تومان 1,800,000 تومان 1,590,000 تومان
Diadema
b.b
2,190,000 تومان 2,760,000 تومان 1,800,000 تومان 1,590,000 تومان
Betlem
b.b
2,150,000 تومان 2,670,000 تومان 2,150,000 تومان 1,590,000 تومان
Toscano
b.b
2,280,000 تومان 2,890,000 تومان 1,800,000 تومان 1,590,000 تومان
Primavera
b.b
2,370,000 تومان 3,110,000 تومان 2,020,000 تومان 1,590,000 تومان
Beaumonde Garden
b.b
2,410,000 تومان 3,240,000 تومان 2,020,000 تومان 1,590,000 تومان
Dolabauri
b.b
2,500,000 تومان 3,240,000 تومان 1,850,000 تومان 1,590,000 تومان
Iveria Inn
b.b
2,630,000 تومان 3,370,000 تومان 2,460,000 تومان 1,590,000 تومان
L.M Club
b.b
2,800,000 تومان 3,980,000 تومان 2,460,000 تومان 1,590,000 تومان
City Center
b.b
2,850,000 تومان 4,110,000 تومان 2,460,000 تومان 1,590,000 تومان
Ameri Plaza
b.b
2,980,000 تومان 4,370,000 تومان 2,760,000 تومان 1,590,000 تومان
Ramada Encore
b.b
3,060,000 تومان 4,540,000 تومان 3,540,000 تومان 1,590,000 تومان
Preference Hualing
b.b
3,590,000 تومان 5,540,000 تومان 3,330,000 تومان 1,590,000 تومان
IOTA
b.b
4,150,000 تومان 6,070,000 تومان 3,540,000 تومان 1,590,000 تومان
The Biltmore
b.b
5,280,000 تومان 8,940,000 تومان 6,200,000 تومان 1,590,000 تومان
نام هتل Elegance Apartment
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dejavu
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marsel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل View Lake
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand GMP
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diadema
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Beaumonde Garden
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iveria Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل L.M Club
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,590,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 4 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 7 آذر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز - اقامت هتل بر اساس سرویس- بیمه مسافرتی سامان- ترانســفر فرودگـاهی راهنــمای - فارســـی زبان
 توضیحات

-طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد .
-پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .
-مسولییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهدهمسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .
-نرخ کودک زیر دو سال 100/000 تومان می باشد .
-ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد .
-برای کانفرم درخواست ارسال ۵۰%مبلغ درخواست الزامی میباشد .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .

تور تفلیس از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.