آژانس مسافرتی آریو پرواز
شروع تور از 18 آذر , 1397
02141365
4 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Elegance Tbilisi Apartment
b.b
1,890,000 تومان 2,190,000 تومان 1,830,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Eurasia
b.b
1,950,000 تومان 2,310,000 تومان 1,890,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Kavela Tbilisi
b.b
1,950,000 تومان 2,310,000 تومان 1,890,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Marsel Tbilisi
b.b
2,070,000 تومان 2,550,000 تومان 1,950,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Nirvana
b.b
2,190,000 تومان 2,790,000 تومان 1,890,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Dejavu Hotel Tbilisi
b.b
2,190,000 تومان 2,790,000 تومان 2,070,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Colosseo
b.b
2,280,000 تومان 2,970,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Grand GMP
b.b
2,400,000 تومان 3,210,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Betlem
b.b
2,400,000 تومان 3,210,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Diadema
b.b
2,430,000 تومان 3,270,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Primavera
b.b
2,640,000 تومان 3,690,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Redline
b.b
2,790,000 تومان 3,990,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Dolabauri Hotel
b.b
2,730,000 تومان 3,870,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Vedzisi
b.b
3,030,000 تومان 4,470,000 تومان 2,790,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel City Center
b.b
3,190,000 تومان 4,790,000 تومان 2,790,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Cron Palace Tbilisi Hotel
b.b
3,330,000 تومان 4,770,000 تومان 2,790,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Ameri Plaza Tbilisi
b.b
3,550,000 تومان 5,490,000 تومان 2,790,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Preference Hualing Tbilisi
b.b
4,350,000 تومان 7,050,000 تومان 3,990,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Holiday Inn
b.b
4,790,000 تومان 7,990,000 تومان 3,790,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل IOTA Hotel Tbilisi
b.b
5,180,000 تومان 7,790,000 تومان 4,290,000 تومان 1,690,000 تومان
نام هتل هتل Elegance Tbilisi Apartment
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Kavela Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Marsel Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nirvana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dejavu Hotel Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Colosseo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand GMP
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diadema
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Redline
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dolabauri Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Vedzisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cron Palace Tbilisi Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ameri Plaza Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Preference Hualing Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل IOTA Hotel Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 23 آذر , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت یا 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان،اقامت در هتل با صبحانه.
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان میباشد. حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه میباشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز و شماره  02141365  تماس حاصل فرمایید .

تور تفلیس از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.