تور یکروزه آبشار درازکش
خدمات : صبحانه منو انتخابی. عصرانه آش . بیمه . لیدر محلی ( نیسان سواری )
حرکت : 4 صبح از آرژانتین
برگشت : جمعه شب 12
قیمت : 58000 تومان
تماس : 09391884434 صادقی