18-19 شهریور اقامت خانه محلی کلیه خدمات 09391884434- 4931 داخلی 205 صادقی