یکشنبه ها و چهارشنبه ها : ساعت رفت : 21:30 ساعت برگشت : 23:59