تور1روزه دریاچه عروس و آبشار دود وزن(ترکیبی)
حرکت:جمعه 4صبح از میدان آرژانتین
برگشت:همان روز 11 شب تهرانیم
خدمات:صبحانه منو انتخابی-ناهار منو انتخابی-عصرانه-بیمه-لیدر-اتوبوس توریستی 44 نفره
قیمت:65000تومان
09361300665پیمان 889154915 بیتا گشت