با همکاری راهنماهای حرفه ای خارجی
توسط ایران رفتینگ، تنها تیم بین المللی رفتینگ در ایران به سرپرستی كیانوش محرابی
هیجان درامواج خروشان و تماشای مناظر طبیعی رویایی سوار بر قایق
با رعایت كامل استانداردهای بین المللی ایمنی در رودخانه
شروع قیمت از 88000 تومان