ویزای کانادا تضمینی
ویزای مولتی 5 ساله کانادا
واریزی سفارت. ثبت بیومتریک .وقت سفارت کانادا
یزدان گشت سفیران مرکز تخصصی وقت سفارت. پیکاپ ویزا
02188537418
www.gashtesafiran.com