توجه توجه

گشت شهري متفاوت از آرين آراد

________________

????????

ورودي مسجد سليمانيه ،

منطقه تاريخي بيازيت

و ساحل يني كاپي به همراه نوشيدني

با ماشين بنز ١٧ نفره

به صورت رايگان همراه با نهار منوي باز

در اختيار مسافرين قرار خواهد گرفت

?

ضمنا گشت شهري در هفته سه روز انجام ميشود

فرم نظر سنجي بعد از خروج مسافرين شما در كانال تلگرام

@ariyanarad

باماهمراه باشيد
Arianarad_booking
Arianarad_booking1
Arianarad_booking2
Arianarad_booking3
Arianarad_booking4

مجوز تورساب ٧٥٨٨

داراي دو شعبه در تهران و استانبول