كوهرنگ
ارگ گوگد گلپايگان ، چشمه ديمه ، آبشار شيخ عليخان ،غار يخي چما ، رفتينگ در رودخانه زاينده رود ، پرش از ارتفاع در زاينده رود ، منطقه رويايي سامان
قيمت: 325000 تومان
88517171
@raikagasht