بصورت خلاصه مراحل ثبت پکیج مسافرتی را شرح داده ایم