[Forwarded from طبیعتگردی ایران زمین]
شوک ?⭕️⁉️ شوک
فقط تا ساعت 14 امروز آفر باورنکردنی کویر مصر به تعداد بسیار محدود فقططططط ⭕️⭕️⭕️ ⁉️ 150000 تومان ⁉️⁉️⁉️⭕️
عجبه کنیدددددددددددددددددددد
بسیارررررررررررررررررر محدودددددددددددددددد

⭕️❣آخر هفته را در منزل نمانید ? با ما همراه شوید ? تور بسیار شاد و متفاوت کویر مصررررررر ❣??
09391884434 صادقی
@NatureofIranZamin